Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ (No: 2016/15) (27.05.2016 t. 29724 s. R.G.)

Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ (No: 2016/15) (27.05.2016 t. 29724 s. R.G.)

Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ (No: 2016/15) (27.05.2016 t. 29724 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hayvan beslemede kullanılacak olan yem katkı maddelerinin değerlendirme ve onay işlemleri için başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması ile ilgili hususları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ; hayvan beslemede kullanılacak olan yem katkı maddeleri başvuru dosyasının hazırlanması, değerlendirilmesi ve onayı için gerekli bilgi ve belgeler ile sunumuna ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında 25/4/2008 tarihli ve (AT) 429/2008/sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Ev ve süs hayvanları ve gıda amaçlı olmayan diğer hayvanlar: Atlar hariç olmak üzere insanlar tarafından beslenen, yetiştirilen veya bakılan ancak insan tüketimi için kullanılmayan hayvanları,

c) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ç) Yaygın olmayan türler: Geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kanatlı hayvanlar, domuz ve alabalıkgiller dışında kalan gıda amaçlı hayvanları,

d) Yaygın türler: Yaygın olmayan türler dışındaki gıda amaçlı hayvan türlerini,

e) Yönetmelik: 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Başvuru dosyalarının hazırlanması ve sunulması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre dosyanın hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar bu Tebliğin eklerinde belirlenmiştir. Bu hususlar başvuru formunu, başvuru sahibinin bilgilerini, genel ve özel gereklilikleri, etkinlik çalışmalarının minimum sürelerini içerir.

(2) Yem katkı maddesinin onay işlemi için başvuru sahibi tarafından hazırlanan dosya Ek-1’de yer alan başvuru formu ile birlikte Bakanlığa sunulur.

(3) Hazırlanan dosyanın, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen onay şartlarına uygun olması ve bu şartları sağlaması gerekir.

(4) Başvuru sahibi, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dosyanın bazı bölümlerinin gizli tutulmasını talep etmesi halinde gerekçelerini de belirtmesi gerekir. Dosyada gizli tutulması istenen bölümler diğer belgelerden ayrı sunulur ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen özete dahil edilmez.

(5) Bu Tebliğ ekinde yayımlanan başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlardan karşılanamayanlar varsa bilimsel gerekçeleri dosya ekinde sunulur. Bu gerekçeler Bakanlık tarafından Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Başvuru dosyasının değerlendirilmesi Yönetmeliğin 8 inci maddesi ve bu Tebliğin 5 inci maddesine göre belirlenen hususlar dikkate alınarak yapılır.

Onay

MADDE 7 – (1) Bakanlık, Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre onay başvurusuna ilişkin kararını verir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: