Türkiye ile malezya serbest ticaret anlaşması hakkında yönetmelik

Türkiye ile malezya serbest ticaret anlaşması hakkında yönetmelik

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.)
İlgili olarak bakınız:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149) (23.05.2018 t. 30429 s. R.G.)
Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) (Menşe İspat Belgeleri  ve A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda kaydedilmesi ve sorgulanması işlemlerine ilişkin usul ve esaslar)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) (04.09.2010 t. 27692 s. R.G.)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Fasıl 4’ünde yer alan Menşe Kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Fasıl 4’ündeki “Menşe Kuralları”nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 1 inci maddede belirtilen Fasıla dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilen Serbest Ticaret Anlaşmasını,

b) Armonize Sistem (AS): 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla katılmamız uygun bulunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmede belirtilen şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yorumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Türkiye veya Malezya’da nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün girdi fiyatlarının dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenebilecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

d) Genel anlamda kabul edilen muhasebesel ilkeler: Bir Taraf ülkede gelirler, harcamalar, maliyetler, varlıklar ve yükümlülüklerin kayıt altına alınması; bilgilerin açıklanması ve mali beyanların hazırlanmasıyla ilgili olarak geçerliliği kabul edilmiş, üzerinde mutabakata varılmış veya sağlam ve güvenilir bir dayanak olarak kabul edilmiş olan; ayrıntılı standartlar, uygulamalar ve süreçlerin yanı sıra genel uygulamaya dair kapsamlı rehber ilkeleri de içerebilen standartları,

e) Girdi: Eşyanın üretiminde kullanılan veya tüketilen; ya da başka eşyanın üretimindeki bir sürece tabi tutulan eşyaya fiziksel olarak dâhil edilen ham madde, bileşen, parça ve aksam dâhil olmak üzere her tür madde veya cismi,

f) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, Türkiye’de veya Malezya’da menşeli olmayan girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,

g) Gümrük kıymeti: Gümrük Kıymeti Anlaşmasına göre tespit edilen kıymeti,

ğ) İmalat: Montaj veya özel işlemler dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işlemi,

h) Menşeli eşya veya menşeli girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli olarak nitelendirilen bir eşya veya girdiyi,

ı) Menşeli olmayan eşya veya menşeli olmayan girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli olarak nitelendirilmeyen bir eşya veya girdiyi,

i) Menşe ispat belgesi: Menşe Belgesi veya fatura beyanını,

j) Menşeli girdilerin kıymeti: İthal edilmeleri halinde, kullanılan menşeli girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti ya da bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, Türkiye’de veya Malezya’da menşeli girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,

k) Paketleme malzemeleri ve nakliye konteynerleri: Eşyanın perakende satışı amacıyla kullanılan konteynerlerden veya malzemelerden farklı olarak, nakliyatı esnasında eşyayı korumak için kullanılan eşyayı,

l) Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

m) Su ürünleri yetiştiriciliği: Üretimi artırmaya yönelik düzenli stoklama, besleme ya da yırtıcılardan koruma gibi büyütme ve yetiştirme süreçlerine müdahale etmek suretiyle; yumurta, larva, yavru balık ve balık larvası gibi kaynaklardan balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, suda yaşayan diğer omurgasızlar ve su bitkileri dâhil olmak üzere, suda yaşayan organizmaların yetiştirilmesini,

n) Üretim: Bir eşyanın yetiştirilmesi/ekilmesi, madenden çıkartılması, hasat edilmesi, çiftçiliğinin yapılması, büyütülmesi, ıslah edilmesi, topraktan çıkartılması, toplanması, yakalanarak, balıkçılıkla tuzak kurularak elde edilmesi, avlanılması, suda yetiştirilmesi, imal edilmesi, üretilmesi, işlenmesi veya monte edilmesi dâhil olmak üzere elde edilme yöntemlerini,

o) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü,

ö) Yetkili makamlar: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ve Malezya’da Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığını,

p) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşeli ürünler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler.

b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, o Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek o Taraf ülkede üretilen ürünler.
Menşe kümülasyonu

MADDE 6 – (1) 5 inci madde hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflardan biri menşeli girdiler, diğer Taraf ülkede bir ürüne dâhil edildiğinde, diğer Taraf ülke menşeli girdiler olarak kabul edilir. 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

(2) Birinci fıkraya rağmen, Armonize Sistem (AS) 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan Avrupa Birliği menşeli girdiler, Türkiye’de veya Malezya’da daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Malezya menşeli girdiler olarak kabul edilir.

(3) İkinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için:

a) Söz konusu girdilerin Türkiye’de veya Malezya’da tabi tutulduğu işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi,

b) Söz konusu girdiler Türkiye’ye veya Malezya’ya doğrudan ihraç edilmiş olsalar idi geçerli olacak menşe kuralları uygulandığında, girdilerin yine Avrupa Birliği menşei kazanacak olması,

c) Türkiye, Malezya ve Avrupa Birliği arasında, bu kümülasyon mekanizması ile söz konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi ve kontrolüne ilişkin Maddelerin tam olarak uygulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkan veren düzenlemelerin mevcut olması

koşuluyla, girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda tesis edilen kümülasyon Türkiye, Malezya ve Avrupa Birliği arasında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) Madde XXIV’ü ile uyumlu ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması koşuluyla uygulanır.

(5) Birinci fıkraya rağmen, AS 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi bir ülke menşeli girdiler, Türkiye’de veya Malezya’da daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Malezya menşeli girdiler olarak kabul edilir.

(6) Beşinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için:

a) Söz konusu girdilerin Türkiye’de veya Malezya’da tabi tutulduğu işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi,

b) Söz konusu girdiler Türkiye’ye veya Malezya’ya doğrudan ihraç edilmiş olsalar idi geçerli olacak menşe kuralları uygulandığında, girdilerin yine bir ASEAN üyesi ülke menşei kazanacak olması,

c) Türkiye, Malezya ve ilgili ASEAN üyesi ülke arasında, bu kümülasyon mekanizması ile söz konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi ve kontrolüne ilişkin Maddelerin tam olarak uygulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkan veren düzenlemelerin mevcut olması

koşuluyla, girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
(7) Beşinci ve altıncı fıkralarda tesis edilen kümülasyon Türkiye, Malezya ve ilgili ASEAN üyesi arasında GATT’ın Madde XXIV’ü ile uyumlu ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması koşuluyla uygulanır.

Tamamen elde edilmiş ürünler

MADDE 7 – (1) Aşağıdakilerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

a) Taraf ülkelerden birinin topraklarından, sularından, deniz yataklarından veya deniz yataklarının altından çıkartılan veya alınan, (b) ila (e) bentlerinde yer almayan mineral ürünler ve doğal yollardan oluşan diğer maddeler.

b) Taraf ülkelerden birinin topraklarında yetiştirilen, ekilen, dikilen, hasat edilen, ayıklanan veya toplanan meyveler, çiçekler, sebzeler, ağaçlar, deniz yosunları, mantarlar ve canlı bitkiler dâhil olmak üzere bitkiler ve bitkisel ürünler.

c) Taraflardan birinin topraklarında doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.

ç) O Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.

d) Taraf ülkelerden birinin topraklarında avcılık, tuzaklama, balıkçılık, çiftçilik, ekim, dikim, yetiştiricilik, su ürünleri yetiştiriciliği, toplayıcılık ya da yakalama suretiyle elde edilen ürünler.

e) Türkiye veya Malezya karasuları dışında kendi gemileri ile denizden elde edilen, kabuklu deniz ürünleri ve diğer deniz ürünleri dâhil olmak üzere, balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler.

f) Münhasıran (e) bendinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordasında elde edilen, işlenen veya üretilen ürünler.

g) Asıl amacını artık yerine getiremeyecek durumda olan ya da yenilenmeye veya tamir edilmeye uygun olmayan, yalnızca hammaddelerin geri kazanımına elverişli, o Taraf ülkede toplanan kullanılmış maddeler.

ğ) Asıl amacını artık yerine getiremeyecek durumda olan ya da yenilenmeye veya tamir edilmeye uygun olmayan, yalnızca hammaddelerin geri kazanımına elverişli, Taraf ülkelerden birinin topraklarında toplanan atık, hurda veya kullanılmış eşya.

h) Taraf ülkelerden birinin karasuları dışındaki sulardan, deniz yatağından veya o deniz yatağının altından, o Taraf ülkenin uluslararası hukuk uyarınca söz konusu sular, deniz yatağı ve o deniz yatağının altına ait münhasır işletme hakkına sahip olması kaydıyla çıkarılan eşya.

ı) Taraf ülkelerden birinin topraklarında, üretimin herhangi bir aşamasında, yalnızca (a) ila (h) bentlerinde atıfta bulunulan ürünlerden veya bunların türevlerinden üretilen eşya.
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde geçen “kendi gemileri” ve “kendi fabrika gemileri” terimleri sadece;

a) Türkiye’de veya Malezya’da kayıtlı olan,

b) Türkiye’nin veya Malezya’nın bayrağı altında seyreden,

c) En az yüzde 50’si Türkiye veya Malezya vatandaşlarına ait olan, veya yönetim ve iş merkezleri Türkiye’de veya Malezya’da olan ve en az yüzde 50’sine Türkiye veya Malezya’nın, bunların kamu kurumlarının veya vatandaşlarının sahip olduğu şirketlere ait olan,

gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek-2’de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. Anlaşma tarafından kapsanan tüm ürünler için listede belirtilen şartlar, imalatta kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu girdilerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, listedeki şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkraya istisna ve üçüncü ile dördüncü fıkraya tabi olarak, Ek-2’de yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca belli bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak toplam kıymetlerinin veya ölçülen safi ağırlıklarının;

a) Fasıl 16’da sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, AS’nin Fasıl 2’si ile Fasıl 4 ila 24’ünde sınıflandırılan ürünler için, o ürünün ağırlığının %10’unu,

b) AS’nin Fasıl 50 ila 63’ünde sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, Ek-1’in not 6 ve 7’sinde belirtilen toleransların uygulandığı diğer ürünler için ürünün fabrika çıkış fiyatının %10’unu,

geçmemesi şartıyla kullanılabilir.
(3) İkinci fıkra, Ek-2’de yer alan listede yer verilen kurallarda, menşeli olmayan girdiler için belirlenmiş olan azami yüzdelerin aşılmasına izin vermez.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra, 7 nci madde anlamında Taraf ülkelerden birinde tamamen elde edilmiş ürünlere uygulanmaz. Buna karşın, bu fıkralarda sağlanan tolerans, 9 uncu madde ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına halel gelmeksizin, ancak Ek-2’de yer alan listede bir ürün için kullanılan girdilerin tamamen elde edilmiş olmasını gerektiren bir kural olması halinde, o ürünün imalatında kullanılan girdilerin tamamına uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem

MADDE 9 – (1) İkinci fıkraya halel gelmeksizin, 8 inci maddede belirtilen koşullar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir;

a) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,

b) Ambalaj ayırma, birleştirme, değiştirme veya ürünleri satışa sunma,

c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,

ç) Basit boyama ve cilalama işlemleri,

d) Keskinleştirme, yarma, basit sarma ve çözme, bükme, basit bileme veya basit kesme,

e) Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (mallardan setler oluşturma dâhil),

f) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme,

g) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdahlama,

ğ) Şeker renklendirme veya şeker tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; kristal şekerin kısmen veya tamamen öğütülmesi,

h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çekirdeklerini çıkarma,

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,

i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri,

j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; şekerin herhangi bir girdiyle karıştırılması,

k) Ürünlere basitçe su ilave edilmesi veya ürünlerin seyreltilmesi veya suyunun alınması veya denatürasyonu,

l) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması,

m) Hayvan kesimi,

n) (a) ila (m) bentlerinde belirtilen işlemlerin iki veya daha fazlasının bir arada yapılması.
(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye’de ya da Malezya’da gerçekleştirilen işlemlerin tümü birlikte dikkate alınır.

(3) Birinci fıkranın amacına uygun olarak, yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gerek duyulmayan işlemler basit olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, AS kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre:

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, AS’de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluşturur.

b) Bir sevkiyat, AS’de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.
(2) AS’nin 5 inci Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dâhil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dâhil edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

MADDE 11 – (1) Eşyanın bir kısmını oluşturan ve o eşyayla birlikte teslim edilen standart aksesuarlar, yedek parçalar, aksam ve tanıtıcı veya diğer bilgilendirici mahiyetteki malzemeler, o eşyanın bir parçası olarak kabul edilir ve menşeli eşyanın üretiminde kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin ilgili tarife sınıflandırması değişikliği kuralını yerine getirip getirmediğinin tespitinde;

a) O aksesuarlar, yedek parçalar, aksam ve tanıtıcı veya diğer bilgilendirici mahiyetteki malzemelerin o eşyayla birlikte sınıflandırılmış ve o eşyadan ayrı olarak faturalandırılmamış olması ve

b) O aksesuarlar, yedek parçalar, aksam ve tanıtıcı veya diğer bilgilendirici mahiyetteki malzemelerin miktar ve kıymetinin o eşya için mutat olması

kaydıyla dikkate alınmaz.
(2) Perakende satışa yönelik paketlerin ve paketleme malzemelerinin kıymeti, duruma göre o paketlerin ve paketleme malzemelerinin o eşyayla bir bütün oluşturduğunun değerlendirilmesi kaydıyla, o eşyanın menşeli olup olmadığının tespitinde dikkate alınır.

(3) Bir eşyanın Ek-2’de yer verilen tarife sınıflandırması değişikliği kuralına tabi olduğu hallerde, paketlenmiş eşyayla birlikte sınıflandırılan paketler ve paketleme malzemeleri menşe tespitinde dikkate alınmaz.

(4) Bir eşyanın nakliyatında ayrı olarak kullanılan paketleme malzemeleri ve konteynerler bu gibi eşyanın menşeinin tespitinde dikkate alınmaz.

Setler

MADDE 12 – (1) AS’nin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, ürünlerin tüm bileşenleri menşeli olduğunda, menşeli olarak kabul edilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiyatının %15’ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, ürünün imalatında kullanılabilecek olan ve fiziksel olarak eşyaya dâhil edilmeyen:

a) Enerji, yakıt, katalizör ve çözücülerin,

b) Teçhizat ve ekipmanın,

c) Makineler, aletler, kalıplar ve şablonların,

ç) Makine yağları, gres yağları, birleştirme malzemeleri ve üretimde veya ekipmanların ve binaların işletilmesinde kullanılan diğer malzemelerin,

d) Eldivenler, gözlükler, ayakkabılar, kıyafetler, güvenlik ekipman ve malzemelerin,

e) Eşyanın test veya kontrol edilmesi için kullanılan ekipman, cihaz ve malzemelerin,

f) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın

menşeini belirlemek gerekmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

MADDE 14 – (1) 5 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, menşe statüsü kazanılmasına ilişkin İkinci Bölümde yer alan koşullar, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilir.

(2) Bir Taraf ülkeden Taraf olmayan bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, geri gelmesi halinde;

a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve

b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı

hususları gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde menşeli olmadığı kabul edilir.
Doğrudan nakliyat

MADDE 15 – (1) Taraf ülkelerden birinde ithal edilecekleri beyan edilen ürünler, menşeli oldukları kabul edilen diğer Taraf ülkeden ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Bu ürünlerin, ithal edileceklerinin beyan edilmesinden önce değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları gerekir. Ürünlerin depolanması veya sevkiyatı ve sevkiyatın bölünmesi, bu işlemlerin ihracatçının veya eşyanın sonraki hamilinin sorumluluğu altında gerçekleştirildiği yerde yapılabilir. Bu ürünlerin, transit ülkelerde kaldığı süre boyunca gümrük gözetimi altında olması gerekir.

(2) Gümrük idarelerine aksini gösterecek bir sebep olmadığı sürece, birinci fıkra hükümlerinin yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Bu hallerde, gümrük idareleri beyan sahibinden, konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri ya da ambalaj işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar ya da eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt dâhil olmak üzere, bu hükümlerin yerine getirildiğine dair herhangi bir usulde verilebilecek tüm kanıtları temin etmesini talep edebilir.

Sergiler

MADDE 16 – (1) Üçüncü bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra Türkiye’ye veya Malezya’ya ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;

a) Bir ihracatçının bu ürünleri Türkiye’den veya Malezya’dan serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve orada sergilediği,

b) Ürünlerin bu ihracatçı tarafından Türkiye’deki veya Malezya’daki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildikleri durumda sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanır.
(2) Beşinci Bölüm hükümleri uyarınca, bir menşe ispat belgesi düzenlenmeli veya hazırlanmalı ve usullere uygun olarak ithalatçı Taraf ülke gümrük idaresine ibraz edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda düzenlenmemiş olan ve ürünlerin gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Menşeinin İspatı, Menşe Belgesinin Düzenlenmesi ve

Vize İşlemleri

Genel koşullar

MADDE 17 – (1) Türkiye menşeli ürünler Malezya’ya ithal edilirken ve Malezya menşeli ürünler Türkiye’ye ithal edilirken:

a) Bir örneği Ek-3’te yer alan Menşe Belgesi veya

b) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından, söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-4’te yer alan fatura beyanı

ibrazıyla Anlaşma’dan yararlanırlar.
(2) Birinci fıkraya rağmen, bu Yönetmelik kapsamındaki menşeli ürünler, 31 inci maddede belirtilen durumlarda, Menşe Belgesi veya fatura beyanından herhangi birinin ibrazına gerek olmaksızın Anlaşmadan yararlanırlar.

Fatura beyanı koşulları

MADDE 18 – (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde atıfta bulunulan fatura beyanı;

a) 35 inci madde anlamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya

b) Toplam kıymeti 10.000 ABD Dolarını geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden ve bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından

hazırlanabilir.
(2) Bir fatura beyanı, ancak söz konusu ürünlerin Türkiye veya Malezya menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer tüm şartlarını karşıladığı hallerde düzenlenebilir.

(3) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinin veya yetkili makamlarının talebi halinde, söz konusu eşyanın menşe statüsünü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu ispatlayan tüm ilgili belgeleri her an ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(4) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek-4’te verilen, ihracatçı Taraf ülkenin iç mevzuat hükümleriyle uyumlu şekilde fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine İngilizce olarak daktilo edilmesi, damgalanması veya basılmasıyla hazırlanır. Eğer beyan el yazısı ile yapılırsa, açık ve okunaklı şekilde matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılır. Bu durumda, söz konusu formlar üzerinde silinti ve değişikliklere izin verilmez.

(5) Fatura beyanları, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, 35 inci madde anlamında onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine veya yetkili makamlarına vermiş olması koşuluyla, bu beyanı imzalama şartı aranmaz.

(6) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren 12 ay içerisinde ithalatçı Taraf ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir.

Üçüncü ülke faturası

MADDE 19 – (1) İthalatçı Taraf ülke yetkili makamları, faturanın üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda, ilgili eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, Menşe Belgesini veya fatura beyanını kabul edebilirler.

Menşe Belgesinin düzenlenme işlemleri

MADDE 20 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri Menşe Belgesini, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurur.
(2) Birinci fıkra hükümlerine göre:

a) Belge, İngilizce olarak ihracatçı Taraf ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

b) Belge, yazı makinesi veya elle doldurulabilir. Elle doldurulması halinde, mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.

c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve değişiklikler, doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

ç) Belgede kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

d) Belgede kayıtlı eşya, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilir.
(3) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, Menşe Belgesi başvuru formlarının arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanında belirtilen hususları yer ve tarih belirterek imzalar. (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))

Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için Menşe Belgelerinin doldurulması

MADDE 20/A – (1) Menşe Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler Malezya, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.
(2) Menşe Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri Menşe Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur:

a) Menşe Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen dillerden birinde, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır.

b) Menşe Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edilen ve Menşe Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde Menşe Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II’de yer alan listede belirtilen şartları sağladığını ispatlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilen ülkeler menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca Menşe Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde yer alan bilgilerin, 17 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu Menşe Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mevzuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır.

e) Menşe Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”
İhracatçının ibraz yükümlülüğü

MADDE 21 – (1) Menşe Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 20 nci madde hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imzalanan belge gümrük idarelerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara verilir.
(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar, Menşe Belgesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın 5 veya 6 ncı madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.  (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))

Elektronik sistemde düzenlenen Menşe Belgelerine ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 22/A – (1) 20/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak Menşe Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 20/A maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.
(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır.

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için Menşe Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.
Menşe Belgesinin gümrük idaresince incelenmesi

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip;
a) Menşe Belgesinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkânını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolaşım belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,

ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol eder.
(2) Bu şekilde Menşe Belgesinin kontrolü yapıldıktan sonra 24 üncü madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.  (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))

Elektronik sistemde düzenlenen Menşe Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 23/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gönderilen Menşe Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen Menşe Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.
(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;

a) Menşe Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek,

b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla Menşe Belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,

ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından verilen belgeleri incelemek,

d) İhraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,

suretiyle işlem ifa eder.
(3) 20/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde, belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve beyanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer alır.

Menşe Belgesinin vize edilmesi

MADDE 24 – (1) İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uygun olarak doldurulmuş Menşe İspat Belgesi, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.
(2) Menşe Belgesinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

(3) Menşe Belgesinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, Menşe Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin adını, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren personele ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.
(5) Menşe Belgesi Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile tamamlanmış olur.

(6) Düzenlenen Menşe Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(7) Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halinde düzenlenir. Gümrük idareleri, ihracatın gerçekleşmesinden sonra menşe belgelerinin ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek yeşil renkte zemini olan ilk nüshası ile ihracatçıda kalacak beyaz nüshayı ihracatçıya verirler. Gümrük İdareleri, kalan beyaz renkli nüshalardan birini gümrük idaresinde alıkoyar ve diğer nüshayı, ihracatı takip eden ilk iş günü içinde teyit nüshası olarak alıkonulmak üzere ilgili kişi veya kuruluşa gönderirler. (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))

ALTINCI BÖLÜM

Menşe Belgesinin Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

Sonradan düzenlenen Menşe Belgesi

MADDE 25 – (1) Bir Menşe Belgesi, 20 nci maddeye rağmen, istisnai olarak:

a) Hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise veya

b) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar bir Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda tatmin edilirlerse

ait olduğu eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde düzenlenebilir.
(2) Birinci fıkranın uygulanması açısından, bizzat ihracatçı veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur. Söz konusu eşya için ihraç sırasında Menşe Belgesi verilmediğini veya Menşe Belgesinin Malezya yetkili makamlarınca teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder. Usulüne uygun olarak doldurulmuş Menşe Belgesini imzalayıp talep yazısına ekler.  (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))
(3) Bu maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, ilgili gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde Menşe Belgesi verilir ve vize edilir. (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))
(4) İhracattan sonra verilen Menşe Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusuna, belgenin sonradan verildiğini belirtmek üzere İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ifadesi yazılır. (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))
Elektronik sistem üzerinden Menşe Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri

MADDE 25/A – (1) 25 inci maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;
a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında Menşe Belgesi verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elektronik sistem üzerinden beyan eder.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen Menşe Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

Teknik nedenlerle Menşe Belgesinin reddi

MADDE 25/B – (1) Menşe Belgesi bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;
a) Menşe Belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) Menşe Belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan birinin doldurulmaması,

c) Menşe Belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenip imzalanmaması, Menşe belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

ç) Menşe Belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin 38 inci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,

d) İbraz edilen Menşe Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

e) Menşe Belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkelerden birinin yazılması,

gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen Menşe Belgeleri sonradan düzenlenebilir.
(2) Teknik nedenlerle reddedilen Menşe Belgesi, üzerine BELGE KABUL EDİLMEMİŞTİR ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir Menşe Belgesi alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilen Menşe Belgesinin bir kopyasını saklayabilir.

(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik nedenlerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz

İkinci nüsha Menşe Belgesinin düzenlenmesi

MADDE 26 – (1) Menşe Belgesinin çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.
(2) Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Belgenin vize işlemini yapar.

(3) Ancak gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır.

(4) İhracattan sonradan verilen Menşe Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusuna, Belgenin ikinci nüsha olduğunu belirtmek üzere İngilizce “DUPLICATE” ifadesi yazılır. (1/1/2019 tarihinde yürürlükten kalkar. (Mevzuat.Net))

Elektronik sistemde ikinci nüsha Menşe Belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler

MADDE 26/A – (1) Menşe Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elektronik sistemde beyan eder.
(2) İkinci nüsha Menşe Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir.

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait asıl Menşe Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir.

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Menşe Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl Menşe Belgesi, bu belgeye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha Menşe Belgesiyle ilişkilendirilir.

Menşe Belgesinin değiştirilmesi

MADDE 27 – (1) Menşeli ürünler gümrük idaresinin kontrolü altında iken ürünün tamamının veya bir bölümünün Türkiye içinde başka bir yere gönderilmesi gerektiği durumda, gönderilecek kısım için asıl belge yerine geçmek üzere bir veya birden çok müfrez Menşe Belgesi düzenlenir ve durum esas Menşe Belgesi üzerine kayıt düşülür.

(2) Müfrez Menşe Belgesi düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.

(3) Düzenlenen müfrez belge bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Menşe Belgesi olarak kabul edilir.

(4) Esas Menşe Belgesinin tarih ve seri numarası müfrez belgenin veya belgelerin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına “MÜFREZ BELGEDİR” kaşesi basılır.

(5) Gümrük idaresi, esas Menşe Belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni belgenin veya belgelerin beyaz nüshasını muhafaza eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

İbraz

Menşe ispat belgesinin geçerliliği

MADDE 28 – (1) Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı Taraf ülkede düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmelidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenen son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde, tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir.

(3) Diğer geç ibraz hallerinde ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idareleri, ürünlerin belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

(4) Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrük idaresine başvurulmuş olması gerekmektedir.

(5) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne intikal ettirir. İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgenin süresini en çok bir ay uzatabilir.

Menşe ispat belgesinin ibrazı

MADDE 29 – (1) Menşe ispat belgeleri, ithalatçı Taraf ülkedeki usullere uygun olarak bu ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilir. Anılan idareler, menşe ispat belgesinin çevirisini ve ayrıca, ithalat beyanına eşlik edecek şekilde, ürünlerin bu Yönetmeliğin koşullarını sağladığına ilişkin ithalatçının beyanını da talep edebilir.

(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgesinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgesi işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan belgenin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

Parçalar halinde ithalat

MADDE 30 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara binaen, AS’nin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve AS’nin XVI ve XVII nci bölümlerinde veya 7308 ve 9406 pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

Menşe ispat belgesinden muafiyet

MADDE 31 – (1) Malezya’dan Türkiye’ye gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya Malezya’dan Türkiye’ye seyahat eden yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler, ticari amaçlarla ithal edilmemişlerse ve bu Yönetmeliğin şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler. Malezya’dan Türkiye’ye postayla gönderilen ürünler için bu beyan, CN22/CN23 gümrük beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kâğıt üzerinde yapılabilir.

(2) Malezya’dan Türkiye’ye arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin kişisel kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdülmediği aşikârsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez.

(3) Ayrıca, birinci ve ikinci fıkralarda atıfta bulunulan ürünlerin toplam kıymeti, küçük paketler için 500 Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1.200 Euro’yu aşamaz.

(4) Türkiye menşeli olup, Malezya’ya ihraç edilen ve FOB kıymeti 200 ABD Dolarını geçmeyen eşyanın sevkiyatında, bu ithalatın menşe ispat belgesi ibrazından kaçınmak amacıyla taahhüt veya tertip edilmiş olduğunun doğal olarak değerlendirilebileceği bir veya birden fazla ithalatın parçasını teşkil etmemesi kaydıyla, menşe ispat belgesi zorunluluğundan feragat edilebilir.

Destekleyici belgeler

MADDE 32 – (1) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 21 inci maddede belirtilen, bir fatura beyanı veya Menşe Belgesi kapsamındaki ürünlerin Türkiye menşeli olduğunu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiğini ispatlamak amacıyla kullanılacak belgeler, Menşe Belgesi veya fatura beyanına ilaveten;

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller,

b) Türkiye’de düzenlenmiş veya hazırlanmış, kullanılan girdilerin menşe statüsünü ispatlayan belgeler,

c) Türkiye’de düzenlenmiş veya hazırlanmış; Türkiye’de girdiler üzerinde yapılan işçilik veya işlemi ispatlayan belgeler ve/veya

ç) Türkiye’de bu Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış olan, kullanılan girdilerin menşe statüsünü ispatlayan Menşe Belgeleri veya fatura beyanları,

olabilir.
Menşe ispat belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafaza edilmesi

MADDE 33 – (1) Menşe Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, 21 inci maddede belirtilen belgeleri en az üç yıl muhafaza eder.

(2) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, işbu beyanın bir nüshasını ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgeleri en az üç yıl muhafaza eder.

(3) İthalatçı Taraf ülke yetkili makamları, kendisine ibraz edilen Menşe Belgelerini ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza eder.

Farklılıklar ve şekli hatalar

MADDE 34 – (1) Menşe ispat belgesi üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında bulunabilecek küçük tutarsızlıklar, sunulan ürünlere karşılık geldiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini kendiliğinden geçersiz kılmaz.

(2) Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatalar, menşe ispat belgesinin reddedilmesini gerektirmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Basitleştirilmiş Usuller

Onaylanmış ihracatçı

MADDE 35 – (1) Taraf Ülkeler arasındaki ticarette aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanması mümkündür. Bakanlık;

a) Sık sık Menşe Belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,

b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,

c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,

ç) Gümrük idarelerinin faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olan,

gerçek ve tüzel kişilere, eşyanın kıymetine bakılmaksızın Ek-4’te yer alan Fatura Beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir.
(2) Bakanlık, basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin iptali

MADDE 36 – (1) Onaylanmış ihracatçıların bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlıkça geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ABD Doları veya Euro Cinsinden İfade Edilen Tutarlar

ABD Doları veya Euro cinsinden ifade edilen tutarlar

MADDE 37 – (1) 18 inci madde ile 31 inci madde hükümlerinin uygulanmasında, eşyanın ABD Doları veya Euro dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Taraf ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen ABD Doları veya Euro tutarına eşit tutarlar, Taraf ülkelerin her biri tarafından yıllık olarak sabitlenir.

(2) Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para birimine atıf yapılmak suretiyle, 18 inci madde ile 31 inci madde hükümlerinden yararlanır.

ONUNCU BÖLÜM

İdari İşbirliği Düzenlemeleri

Karşılıklı yardım

MADDE 38 – (1) Her bir Taraf ülke, Menşe Belgesini düzenleyecek ve menşe ispat belgelerini kontrol edecek kendi Yetkili Makamlarının isimleri ve adresleri konusunda diğer Taraf ülkeyi bilgilendirir ve söz konusu makamlar tarafından kullanılacak resmî mühürleri veya kaşeleri temin eder. İsim, adres, imza örnekleri veya resmî mühürler veya kaşelerdeki değişiklikler aynı şekilde ivedilikle bildirilir.
(2) Bu Yönetmeliğin doğru bir şekilde uygulanmasını teminen, Türkiye ve Malezya, yetkili gümrük idareleri ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş makamları aracılığıyla, Menşe Belgesinin veya fatura beyanlarının doğruluğunun ve bu belgelerde verilen bilgilerin uygunluğunun kontrolünde birbirlerine yardımcı olurlar.

Menşe ispat belgelerinin kontrolü

MADDE 39 – (1) İthalatçı ülke yetkili makamları, Menşe Belgelerinin sonradan kontrolünü talep edebilir.

(2) İthalatçı ülke yetkili makamı, ihracatçı ülke yetkili makamınca verilen Menşe Belgelerinin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 24 üncü madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke yetkili makamına geri gönderir.

(3) İthalatçı ülke yetkili makamları Menşe Belgesi ve fatura yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin yetkili makamlarına geri gönderir. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(4) Sonradan kontrol işlemleri veya eldeki başka bilgilerden bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda Gümrük İdaresi, re’sen veya Malezya’nın talebi üzerine inceleme yapar ya da bu tür bir ihlalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik olarak ivedi bir inceleme başlatır.

Sonradan kontrol işlemleri

MADDE 40 – (1) Menşe Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin 24 üncü madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan Gümrük İdaresine gönderilmesi suretiyle yapılır.

(2) Menşe Belgelerinin kontrol talebi; Menşe Belgesinde yer alan (13) numaralı kutunun, kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamının adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak doldurulması suretiyle yapılır.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip imzalanır ve mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.
Sonradan kontrol talebinin incelenmesi

MADDE 41 – (1) Kontrol, ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke yetkili makamı, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke yetkili makamları Menşe Belgesinin kontrol sonucunu Menşe Belgesinde yer alan (14) numaralı kutudaki bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konur.

b) Kontrolü yapan yetkili makamın adı ve kontrol tarihi yazılır.

c) İmzalanır ve okunabilir mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.

Sonradan kontrol sonuçları

MADDE 42 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı, kontrol sonucundan 90 gün içerisinde haberdar edilir.

(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf Ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) Bu yanıtın ikinci fıkrada belirtilen gerekli ayrıntıları içermemesi halinde, ithalatçı ülke yetkili makamı, eşyanın tercihli tarife uygulamasına uygun olup olmadığıyla ilgili değerlendirmesini, ihracatçı ülkenin yanıtının alındığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde ihracatçı ülkeye yazılı olarak iletir. İhracatçı ülke, bu yazının tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, nihai kararını vermesi amacıyla ithalatçı ülkeye bir yanıt verir.

(4) İhracatçı ülke yetkili makamından birinci fıkra uyarınca 90 gün içerisinde ya da üçüncü fıkra uyarınca 180 gün içerisinde bir yanıt alınamazsa ya da yanıt belgenin doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, ithalatçı ülke yetkili makamı tercih tanınmasını, istisnai haller dışında, reddeder.

(5) İthalatçı ülke yetkili makamına ibraz edilen Menşe Belgesinin sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. İthalatçı ülke Gümrük İdaresi eşyayı, ithalat yasağına veya kısıtlamasına tabi tutulmaması ve bir sahtecilik şüphesi bulunmaması kaydıyla, gerekli görülen her türlü idari tedbire tabi olmak üzere ithalatçıya teslim edebilir. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili makamınca doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı ve ikame edilebilir girdiler

MADDE 43 – (1) Aynı ve ikame edilebilir girdilerin menşeli girdiler olup olmadığının tespiti, ihracatçı ülkede, her bir girdinin fiziksel olarak ayrılması veya stok kontrolüne dair genel anlamda kabul edilmiş muhasebesel ilkelerin kullanılması veya geçerli envanter yönetimi suretiyle yapılır.

Cezalar

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sevkiyat halindeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçiş hükümleri

MADDE 45 – (1) İhracatçı ülkeden ithalatçı ülkeye sevk edilmekte olan ya da ithalatçı ülkedeki antrepolarda geçici depolanan menşeli eşyanın, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten sonra ithalatçı ülkeye ithal edilmesi halinde, ithalatçı ülke Gümrük İdaresine sonradan düzenlenmiş bir Menşe Belgesinin söz konusu tarihten itibaren 12 ay içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla ve ithalatçı ülkenin iç mevzuatı, düzenlemeleri veya idari uygulamalarına tabi olmak suretiyle, eşya tercihli tarife uygulamasından yararlanır.

Diğer hususlar

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 1/8/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

EKLER

Ek-1 – EK-2’deki Giriş Notları
Ek-2 İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli Olmayan Maddelere Uygulanması Gereken İşçilik ve İşlem Listesi
Ek-3 MENŞE BELGESİ ÖRNEĞİ
Ek-4 FATURA BEYANI METNİ
 

 

Ek-1

EK-2’deki Giriş Notları
Not 1:

Liste, tüm ürünlerin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartlan düzenler.

Not 2:

2.1. Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. Birinci sütun Armonize Sistem’de kullanılan tarife alt pozisyon numarası, pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2 nci sütun ise bu sistemde kullanılan tarife alt pozisyonu, pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3 üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde birinci sütundaki girişin önüne ‘y’ ibaresi konulması, 3 üncü sütundaki kuralın sadece o alt pozisyonun veya o pozisyonun 2 nci sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2. 1 inci sütunda birçok alt pozisyon veya pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2 nci sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3 üncü sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem’de faslın alt pozisyon veya tarife pozisyonlarında veya 1 inci sütunda gruplandırılmış o pozisyonlardan herhangi birinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3. Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3 üncü sütundaki bitişik kurallara tabi alt pozisyon veya pozisyonun ilgili kısmının tanımını içerir.

Not 3:

3.1. Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Türkiye’de veya Malezya’da başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

Örneğin:

8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının %50’sini aşamayacağım belirtir, y7224 pozisyonundaki “dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik alaşımları” ile yapılır.

Eğer bu dövme işlemi Türkiye’de menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede y7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye’de başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz.

3.2. Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.

3.3. Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki girdiler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip girdiler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.

Bununla birlikte, “… pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesi, listenin 2 nci sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir.

 

3.4. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

Örneğin:

5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal girdilerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.

3.5. Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez, (dokumaya ilişkin ürünlere dair aşağıdaki Not 7.2’ye de bakınız).

Örneğin:

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer katkı maddelerinin kullanılmasını engellemez.

Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine rağmen, aynı özellikte olan bir girdiden imalatın önceki bir safhasında üretilebilen ürünlere uygulanmaz.

Örneğin:

y Fasıl 62’deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, – dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten önceki bir safhada -yani lif safhasında- olması gerekir.

3.6. Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oram ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır.

Not 4:

4.1. Faydalanan ülke topraklarında yetiştirilen veya hasat edilen 6, 7, 8,9,10,12 nci Fasıllarda ve 2401 pozisyonunda yer alan tarım ürünleri, bir başka ülkeden ithal edilmiş tohum, çiçek soğanı, kök, budanmış parça, aşılı bitki, bitki filizi, tomurcuk veya bitkilerin diğer canlı bölümlerinden yetiştirilmiş olsalar bile, o ülke menşeli olarak kabul edilir.

4.2. Belli bir ürünün içinde yer alan menşeli olmayan şeker miktarının kısıtlamalara tabi olması halinde, nihai ürünün imalatında kullanılan ve nihai ürüne dahil edilen menşeli olmayan ürünlerin imalatında kullanılan 1701 (sakkaroz) ve 1702 (früktoz, glikoz, laktoz, maltoz, izoglikoz veya doğal şeker gibi) pozisyonlarında yer alan şekerin ağırlığı, bu gibi kısıtlamaların hesaplanmasında dikkate alınır.

Not 5:

5.1. Listede “tabii lifler” kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.

5.2. “Tabii lifler” kavramı 0503 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.

5.3. “Tekstil hamuru”, “kimyasal maddeler” ve “kağıt yapımına mahsus maddeler” kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

5.4. “Sentetik ve suni devamsız lifler” kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlarındaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

 

Not 6:

6.1. Listede yer alan bir ürün için bu Nota atıfta bulunulduğunda, 3 üncü sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam ağırlığının hep birlikte %10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 6.3 ve 6.4’e de bakınız).

6.2. Bununla birlikte, Not 6.1’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir:

– ipek,

-yün,

– kaba hayvan kılı,

– ince hayvan kılı,

– at kılı,

– pamuk,

– kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt,

– keten,

– kenevir,

– jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,

– sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,

– hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,

– sentetik fîlamentler,

– sunî fîlamentler,

– iletkenliği olan fîlamentler,

– sentetik devamsız lifler,

– suni devamsız lifler,

– polipropilenden sentetik devamsız lifler,

– poliesterden sentetik devamsız lifler,

– poliamidden sentetik devamsız lifler,

– poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,

– poliimidden sentetik devamsız lifler,

– politetraflüoroetilenden sentetik devmişiz lifler,

– polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,

– polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,

– diğer sentetik devamsız lifler,

– viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,

– diğer suni devamsız lifler,

– gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,

– gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,

– önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)

– 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler.
Örneğin:

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür.

Örneğin:

Eğer bu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.

6.3. “Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik” ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için %20’dir.

6.4. “Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış” ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için % 30’dur.

Not 7:

7.1. Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 üncü sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının %8’ini aşmamaları kaydıyla, kullanılabilirler.

7.2. Not 7.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin, 50 ila 63. fasıllar arasında yer almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.

Örneğin:

Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.

7.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.

Not 8:

8.1. y2707 ve 2713 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(ç) yeniden şekillendirme (reforming);

(d) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

 

(e) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(t) polimerizasyon;

(g) alkilasyon;

(ğ) izomerleştirme;
8.2.2710,2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(ç) yeniden şekillendirme (reforming);

(d) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(e) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(f) polimerizasyon;

(g) alkilasyon;

(ğ) izomerleştirme;

(h) sadece y2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);

(ı) sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme;

(i) sadece y2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar’dan daha yüksek basınçta ve 250°C’den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir;

(j) sadece y2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler dahil hacimce yüzde 30’undan daha azının 300°C’de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;

(k) sadece y2710 pozisyonuna dahil, gaz yağlan ve fuel-oillerden gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik firça deşaıjı vasıtasıyla muamele.
8.3. y2707 ve 2713 pozisyonlan açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, fıltreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin kanştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonlar veya benzeri operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz.

 

Ek-2
İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli Olmayan Maddelere Uygulanması Gereken İşçilik ve İşlem Listesi
Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma’da yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma’nın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.
Armonize Sistem Kodu (1)
Ürünün Tanımı (2)
Menşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler (3)
Fasıl 1
Canlı hayvanlar
Kullanılan Fasıl l’de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir
Fasıl 2
Etler ve yenilen sakatat
Bu fasılda yer alan etler ve yenilebilen sakatatların tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 3
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar tamamıyla elde edilir
0304
Balık filetoları ve diğer balıketleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş)
Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
0305
Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y 0306
Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y 0307
Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 4
Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler
Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, ve kullanılan şekerin ağırlığının11* nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen, imalat
y Fasıl 5
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 0511 91
Yenilmeye müsait olmayan balık yumurtaları
Tüm yumurtalar tamamıyla elde edilir
Fasıl 6
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
Kullanılan Fasıl 6’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 7
Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Kullanılan Fasıl 7’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 8
Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabuklan
Kullanılan Fasıl 8’de yer alan meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabuklarının tamamıyla elde edildiği,ve

kullanılan şekerin ağırlığının(1) nihai ürünün ağırlığının % 40’mı geçmeyen, imalat
Fasıl 9
Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 10
Hububat
Kullanılan Fasıl 10’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y Fasıl 11
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni;aşağıda belirtilenler hariç:
Kullanılan Fasıl 10 ve11’de, 0701 ve 2303 pozisyonunda ve 0710 10 alt pozisyonunda yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y 1106
0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabuklan alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu
0708 pozisyonunda yer alan baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve kurutulması
Fasıl 12
Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 13
Lak, sakızlar, reçineler ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
Fasıl 14
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 15
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1501 ila 1504
Domuz, kümes hayvanları, büyükbaş hayvanlar, koyun veya keçi, balık vb yağlan
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1505,1506 ve 1520
Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dâhil). Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş). Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1509 ve 1510
Zeytinyağı ve fraksiyonları
Kullanılan tüm bitkisel girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
1511 10
Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):- Ham yağ:
Kullanılan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
1511 90
Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):- Diğerleri:
Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1513 21
Palm çekirdeği ve bunların fraksiyonları:-Ham yağ
Kullanılan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
1513 29
Palm çekirdeği ve bunların fraksiyonları:-Diğerleri
Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1516 ve 1517
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara – esterlenmiş,tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları ( 1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
Fasıl 16
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
Fasıl 2’de yer alan etler ve yenilen sakatat ile bunlardan elde edilen Fasıl 16’da yer alan girdiler haricinde, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, veKullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdiler ile Fasıl 3’te yer alan balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlardan elde edilen Fasıl 16’da yer alan girdilerin tamamen elde edildiği imalat
y Fasıl 17
Şeker ve şeker mamulleri; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 1702
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan 1101 ila 1108, 1701 ve 1703 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 30’unu geçmeyen imalat
y 1702
Kimyaca saf maltoz ve fruktoz
1702 pozisyonundaki diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
1704
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dâhil)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen, ve

Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 60’ını geçmeyen, imalat
Fasıl 18
Kakao ve kakao müstahzarları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen, ve

Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 60’ını geçmeyen, imalat
Fasıl 19
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;Kullanılan Fasıl 2, 3 ve 16’da yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen, ve

Kullanılan 1006 ve 1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen, ve Kullanılan şekerin(l) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen, ve

Kullanılan şekerin(l) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 60’mı geçmeyen, imalat
y Fasıl 20
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, kullanılan şekerin ağırlığının(1) nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
2002 ve 2003
Domatesler, mantarlar ve domalanlar (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
Kullanılan Fasıl 7 ve 8’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y Fasıl 21
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen, ve

Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 60’ını geçmeyen, imalat
2103
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal:- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar

– Hardal unu, irmiği ve hazır hardal
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hardal unu, irmiği veya hazır hardal kullanılabilirHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 22
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
2207 ve 2208 pozisyonları haricinde, ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;Kullanılan 0806 10, 2009 61 ve 2009 69 alt pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği,

Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen, ve

Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 60’ını geçmeyen, imalat
y Fasıl 23
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 2303
Mısır nişastasının imalat artıkları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan Fasıl 10’da yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat
2309
Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği, ve

Kullanılan Fasıl 10 ve 11 ile 2302 ve 2303 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen, ve Kullanılan şekerin(1) ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen, ve

Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 60’ını geçmeyen, imalat
y Fasıl 24
Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler,aşağıda belirtilenler hariç;
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan Fasıl 24’te yer alan girdilerin ağırlığının kullanılan tüm girdilerin toplam ağırlığının % 30’unu geçmeyen imalat
2401
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
Fasıl 24’te yer alan tüm yaprak tütün ve tütün döküntüleri tamamıyla elde edilir
2402
Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar
2403 pozisyonu haricinde, ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan girdilerin ağırlığının kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin toplam ağırlığının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 25
Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen, imalat
y 2519
Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir
Fasıl 26
Metal cevherleri, cüruf ve küller
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 27
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’inin geçmediği imalat
y 2707
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle % 65’ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil)
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(2)veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir
2710
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(3)veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda smıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir
2711
Petrol gazlan ve diğer gazlı hidrokarbonlar
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(3)veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir
2712
Vazelin; parafın; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın)
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(3)veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir
2713
Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)(2)veya

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir
y Fasıl 28
Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri; aşağıda belirtilenler hariç:
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y 2811
Kükürt trioksit
Kükürt dioksitten imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 2840
Sodyum perborat
Disodyum tetraborat pentahidrattan imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2843
Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları
2843 pozisyonunda yer alan diğer girdiler dâhil, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 2852
-Civanın halkalı eterli bileşikleri ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidirveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

Civanın nükleik asitli bileşikleri ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2852, 2932, 2933 ve 2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 29
Organik kimyasal ürünler, aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 2905
Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri; aşağıda belirtilenler hariç;
2905 pozisyonunda yer alan girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri urunun fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2905 16
-Doymuş monohidrik alkoller:Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri
2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2905 17
-Doymuş monohidrik alkoller:Dodekan-l- ol (lauril alkol), hekzadeka-l-ol (setil alkol) ve oktadekan-1 -ol (stearil alkol)
2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2905 19
-Doymuş monohidrik alkoller: Diğerleri
2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2905.432905.44

2905.45
Mannitol;D -glusitol (sorbitol);Gliserol
Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri urunun fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı alt pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2915
Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2916
Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2917
Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri urunun fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 2932
-İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri-Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidirveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2933
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2934
Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşikler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932, 2933 ve 2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
2936.21
– Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar): Vitamin A ve türevleri:
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, ürünle aynı pozisyonda bulunan girdiler, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi kaydıyla kullanılabilirveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 30
Eczacılık ürünleri
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 31
Gübreler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 32
Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 33
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3301
Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde ‘enflurage’ veya ‘maceration’ suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 34
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
3401 11
Tuvalet için
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60’ım geçmeyen imalat
3401 20
Diğer şekillerdeki sabunlar:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60’ını geçmeyen imalat
3402 13
– Yüzey aktif organik maddeler (perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın): İyonlu olmayanlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60’ını geçmeyen imalat
y 3404
Suni mumlar ve müstahzar mumlar:- Parafın esaslı müstahzar mumlar, petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mum
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 35
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 36
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 37
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 38

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3803
Rafine edilmiş tali oil (sıvı reçine)
Ham tali oil (sıvı reçine)’in rafine edilmesiveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3805
Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış
Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılmasıveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3806
Ester sakızları
Reçine asitlerinden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3807
Odun katranı (Odun katranı zifti)
Odun katranının damıtılmasıveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
3809 10
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kâğıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya fınisaj” müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi): Esası nişastalı madde olanlar:
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
3823
Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:
3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
3824 60
2905 44 alt pozisyonu haricindeki Sorbitol
Ürünün yer aldığı alt pozisyon ve 2905 44 alt pozisyonu dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı alt pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 39

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3907
– Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril- bütadien-stiren kopolimerden (ABS) olanlar)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir(4) veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

– Poli esterden olanlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) imalat

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3920
İyonomer levhalar ve filmler
Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak üzere metal iyonları ile kısmen nötralize edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri olan kısmi termoplastik tuzlardan imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3921
Plastikten metalize folyeler
Kalınlığı 23 mikrondan daha az, yüksek derecede transparan polyester yapraklardan imalat(5)veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 40
Kauçuk ve kauçuktan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi birpozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
4012
Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları

Diğerleri
Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 41
Flam postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler;aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
4101 ila 4103
Sığırların (bufalo dâhil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın);Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu faslın 1 (c) notunda belirtilenler hariç); Diğer ham deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

(bu faslın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç):
Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
4104 ila 4106
Dabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
4104 11, 4104 19, 4105 10,4106 21,4106 31 veya 4106 91 alt pozisyonlarında yer alan dabaklanmış ya da ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden dabaklanmasıveya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
4107,4112,4113
Dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 4104 41,4104 49, 4105 30, 4106 22,4106 32 ve 4106 92 alt pozisyonlarında yer alan girdiler, ancak kuru haldeki dabaklanmış veya ara kurutmalı derilerin yeniden dabaklanma işlemine tabi tutulması halinde kullanılabilir
Fasıl 42
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 43
Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleriaşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
4301
Ham postlar veya kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (4101,4102 ve 4103 pozisyonlarındaki ham deriler hariç):
Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
y 4302
Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde

– Diğerleri
Dabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyamaBirleştirilmemiş, dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat
4303
Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya
4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, dabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat
y Fasıl 44
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
y 4407
Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)
Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme
y 4408
Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)
Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme
y 4410 ila y 4413
Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dâhil)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kornişleme veya kalıplama
y 4415
Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar
Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat
y 4418
– Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları- Köşebentler ve pervazlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve ‘shake’ler (ahşap padavralar) kullanılabilirKornişleme veya kalıplama
y 4421
Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri
4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat
Fasıl 45
Mantar ve mantardan eşya;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 46
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 47
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kâğıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 48
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 49
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 50
İpek; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 5003
İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış
İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması
5004 ila y 5006
İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler
Tabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu(6)
5007
İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemiveya

Boyamayla beraber yapılan dokuma

veya

Dokumayla beraber yapılan iplik boyama

veya

En az iki hazırlama veya fînisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
y Fasıl 51
Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5106 ila 5110
Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik
Tabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu(6)
5111 ila 5113
Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemiveya

Boyamayla beraber yapılan dokuma

veya

Dokumayla beraber yapılan iplik boyama

veya

En az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
y Fasıl 52
Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5204 ila 5207
Pamuk ipliği
Tabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu(6)
5208 ila 5212
Pamuklu mensucat
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemiveya

Boyamayla beraber yapılan dokuma

veya

Dokumayla beraber yapılan iplik boyama

veya

En az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
y Fasıl 53
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat;aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5306 ila 5308
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kağıt ipliği
Tabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu(6)
5309 ila 5311
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemiveya

Boyamayla beraber yapılan dokuma

veya

Dokumayla beraber yapılan iplik boyama

veya

En az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
5401 ila 5406
Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler
Sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii liflerin eğrilmesi(6)
5407 ve 5408
Sentetik ve suni fılament ipliklerinden dokunmuş mensucat
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonuveya

Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma

veya

Dokumayla beraber yapılan bükme ya da tekstüre işlemi (kullanılan bükülmemiş/tekstüre edilmemiş ipliklerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen) veya

En az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
5501 ila 5507
Sentetik ve suni devamsız lifler
Sentetik ve suni liflerin ekstrüzyonu
5508 ila 5511
Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler
Tabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu(6)
5512 ila 5516
Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemiveya

Boyamayla beraber yapılan dokuma

veya

Dokumayla beraber yapılan iplik boyama

veya

En az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
y Fasıl 56
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç;
Sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii liflerin eğrilmesiveya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama(6)
5602
Keçeler, emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın:- İğne işi keçe

 

 

 

 

 

 

– Diğerleri
Sentetik ve suni liflerin mensucat yapımıyla beraber gerçekleştirilen ekstrüzyonu,Bununla beraber;

-5402 pozisyonundaki polipropilen fılamentler,
-5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler, veya

-5501 pozisyonundaki polipropilen fılament demetlerinin,denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir veya

Keçelerin tabii liflerden olması durumunda, yalnızca mensucat yapımı(6)

Sentetik ve suni liflerin mensucat yapımıyla beraber gerçekleştirilen ekstrüzyonu

veya

Diğer keçelerin tabii liflerden olması durumunda, yalnızca mensucat yapımı(6)
5603
Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)
İğneyle zımbalama dahil dokunmamış mensucat yöntemleriyle beraber yapılan, sentetik ve suni liflerin ekstrüzyonu veya tabii liflerin kullanılması
5604
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

– Diğerleri
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalatSentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii liflerin eğrilmesi(6)
5605
Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri
Sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii ve/veya sentetik ve suni liflerin eğrilmesi(6)
5606
Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette)
Sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii ve/veya sentetik ve suni liflerin eğrilmesi,veya

Floklamayla beraber yapılan eğirme

veya

Boyamayla beraber yapılan floklama(6)
Fasıl 57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu,veya

Hindistan cevizi ipliğinden veya sisal ipliğinden veya jüt ipliğinden imalat,

veya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama,

veya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan tufte etme,

İğneyle zımbalama dahil dokunmamış mensucat yöntemleriyle beraber yapılan, sentetik ve suni liflerin ekstrüzyonu(6)

Bununla beraber;

– 5402 pozisyonundaki polipropilen fîlamentler,

– 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler, veya

-5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,

denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı fılament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir
Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir
y Fasıl 58
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler; belirtilenler hariç:
Her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu veyaBoyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma

veya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama

veya

Dokumayla beraber yapılan iplik boyama

veya

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
5805
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5810
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat
5901
Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat
Boyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokumaveya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama
5902
Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenler

– Diğerleri
Dokuma işlemiSentetik ve suni fılament ipliklerinin dokumayla beraber yapılan ekstrüzyonu
5903
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)
Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokumaveya

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
5904
Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)
Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma(6)
5905
Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:

– Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar- Diğerleri
Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokumaHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu

veya

Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma

veya

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)(6)
5906
Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):- Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlar

– Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90’ı geçenler)

– Diğerleri
Her durumda örmeyle beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonuveya

Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan örme

veya

Tabii liflerin örmeyle beraber yapılan iplik boyaması® Sentetik ve suni liflerin dokumayla beraber yapılan ekstrüzyonu

Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma

veya

Tabii liflerin dokumayla beraber yapılan iplik boyaması
5907
Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)
Boyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokumaveya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama

veya

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)
5908
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş

– Diğerleri
Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalatÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5909 ila 5911
Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları

– Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuş
Dokuma işlemiSentetik ve suni ipliklerin ekstrüzyonu ya da her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi

veya

Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma

Yalnızca aşağıdaki lifler kullanılabilir:

Hindistan cevizi ipliği,

-politetrafloroetilen ipliği,(7)

-poliamid ipliği (çokkatlı, fenolik reçineyle kaplanmış veya sıvanmış),

-m-fenilendiamin ve isonaftalik asit condensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplik,

-politetrafloroetilen monofılleri,(7)

poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,

-cam lifi ipliği(fenol reçinesi ile kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş)(7)

-poliesterin, tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofılamentleri

– Diğerleri
Sentetik ve suni fılament ipliklerin ekstrüzyonu ya da tabii veya sentetik ve suni devamsız liflerin dokumayla beraber yapılan eğrilmesi(6)veya

Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma
Fasıl 60
Örme veya tığ ile yapılma eşya
Her durumda örmeyle beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonuveya

Boyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan örme

veya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama

veya

Tabii liflerin örmeyle beraber yapılan iplik boyaması

veya

Örmeyle beraber yapılan bükme ya da tekstüre işlemi (kullanılan bükülmemiş/tekstüre edilmemiş ipliklerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)
Fasıl 61
Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları- Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar

– Diğerleri
Örme ve bitirme işlemi (kesim dahil)(6) (8)Her durumda örmeyle beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni fılament ipliklerinin ekstrüzyonu

veya

Tabii liflerin örmeyle beraber yapılan iplik boyaması (örülerek şekil verilmiş ürünler)(6)
y Fasıl 62
Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış)aşağıda belirtilenler hariç;
Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan örmeveya

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofıksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)(6) (8)
y 6202, y 6204, y 6206, y 6209 vey 6211
Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli olanlar)
Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokumaveya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat(8)
y 6210 ve y 6216
Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya
Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokumaveya

Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin urunun fabrika çıkış fiyatının % 40 ını geçmemesi koşuluyla, bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan kaplama(8)
6213 ve 6214
Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:- İşlemeli olanlar

– Diğerleri
Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokumaveya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin urunun fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat (8)

veya

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı fınisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)(6) (8)

Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma

veya

en az iki hazırlama veya fınisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)(6)(8)
6217
Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçalan (6212 pozisyonundakiler hariç):- İşlemeli olanlar

– Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya

– Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş)

– Diğerleri
Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokumaveya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat(8)

Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma

veya

Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla, bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan kaplama(8)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat, ve Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma
y Fasıl 63
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
6301 ila 6304
Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:- Keçeden ve dokunmamış mensucattan
Her durumda, iğneyle zımbalama dahil dokunmamış mensucat yöntemleriyle ve bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan, sentetik ve suni liflerin ekstrüzyonu veya tabii liflerin kullanılması(6)

Diğerleri- İşlemeli olanlar

— Diğerleri
Dokuma veya bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan örmeveya

Kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat (8) (9)

Dokuma veya bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan örme
6305
Ambalaj için torba ve çuvallar
Sentetik liflerin ekstrüzyonu veya tabii liflerin ve/veya sentetik ve suni liflerin dokuma veya örme ve bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan eğrilmesi(6)
6306
Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:

– Dokunmamış mensucattan
Her durumda, iğneyle zımbalama dahil dokunmamış mensucat yöntemleriyle beraber yapılan, sentetik ve suni liflerin veya tabii liflerin ekstrüzyonu

– Diğerleri
Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılandokuma (6) (9)

veya

Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla, bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan kaplama
6307
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
6308
Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir
y Fasıl 64
Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların akşamı; aşağıda belirtilenler hariç:
6406 pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
6406
Ayakkabı akşamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların akşamı
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 65
Başlıklar ve aksam
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 66
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların akşamı
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 67
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 68
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya, aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
y 6803
Kayagan taşı veya aglomere kayağan taşından eşya
İşlenmiş kayagan taşından imalat
y 6812
Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat
y 6814
Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)
İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) imalat
Fasıl 69
Seramik mamulleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 70
Cam ve cam eşya, aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
7006
7003,7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları- SEMII standartlarına göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka (10)

– Diğerleri
7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat7001 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
7010
Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi
7013
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

veya

Elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti urunun fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafı baskısı hariç)
y 7019
Cam liflerinden (iplik hariç) eşya
Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden veya cam yününden imalat
y Fasıl 71
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar, aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
7106, 7108 ve 7110
Kıymetli metaller:- İşlenmemiş olanlar

– Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar
7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,

veya

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması ve/veya füzyonu

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat
y7107, y7109 ve y7111
Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmiş)
Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat
7115
Kıymetli metallerden/kaplamalarından diğer eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
7117
Taklit mücevherat
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat
y Fasıl 72
Demir ve çelik; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
7207
Demir veya alaşımsız çelikten yarımamuller
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 veya 7206 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
7208 ila 7216
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar
7206 veya 7207 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı mamul girdilerden imalat
7217
Demir veya alaşımsız çelikten teller
7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat
7218 91 ve 7218 99
Yarı mamuller
7201, 7202, 7203, 7204, 7205 pozisyonu veya 7218 10 alt pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
7219 ila 7222
Yassı hadde mamuller, çubuklar, profiller, şekiller, paslanmaz çelik bölümler
7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı mamul girdilerden imalat
7223
Paslanmaz çelikten teller
7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat
7224 90
Yarı mamuller
7201, 7202, 7203, 7204,7205 pozisyonu veya 7224 10 alt pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
7225 ila 7228
Yassı hadde mamulleri, sıcak haddelenmiş çubuklar (düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar
7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı mamul girdilerden imalat
7229
Diğer alaşımlı çelikten teller
7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat
y Fasıl 73
Demir veya çelikten eşya; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 7301
Palplanşlar
7207 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
7302
Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar
7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
7304,7305 ve 7306
Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller
7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
y 7307
Boru veya paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları
Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35’ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi
7308
Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat akşamı (köprüler, köprü akşamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.
y 7315
Patinaj zincirleri
Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 74
Bakır ve bakırdan eşya; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
7403
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 75
Nikel ve nikelden eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 76
Alüminyum ve alüminyumdan eşya; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
7601
İşlenmemiş alüminyum
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdiden imalat
7607
Alüminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler):
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 7606 pozisyonu dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 78
Kurşun ve kurşundan eşya; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
7801
İşlenmemiş kurşun-Rafine edilmiş kurşun

-Diğerleri

Kurşun döküntü ve hurdaları
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 7802 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 79
Çinko ve çinkodan eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 80
Kalay ve kalaydan eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 81
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 82
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
8206
8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)
8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir
8211
Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın)(kapanan budama çakıları dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak saplan ve bıçak ağızları kullanılabilir
8214
Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makineler, kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir
8215
Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir
y Fasıl 83
Adi metallerden çeşitli eşya; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
y 8302
Binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir
y 8306
Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir
y Fasıl 84
Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları, aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
8401
Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemenları (kartuşlar), izotop ayırma için makine ve cihazlar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
8407
Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8408
Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8427
Fork-lift kamyon; ekipman kaldırma veya taşıma ile donatılmış diğer yük arabaları
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
8482
Her nevi rulmanlar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 85
Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
8501,8502
Elektrik motorları ve jeneratörler; Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8503 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8513
Kendi enerji kaynakları (örneğin kuru piller, akümülatörler, manyetolar) ile çalışan portatif elektrik lambaları (85.12 pozisyonunda yer alan aydınlatma cihazları hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8519
Ses kayıt ve ses çoğaltma cihazları
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8522 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8521
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-tuner ile birlikte olsun olmasın)
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8522 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8523
Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç):
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8525
Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına m ah sus verici cihazlar (alıcı cihazı veya ses kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar; dijital fotoğraf makineleri
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8526
Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8527
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınlan için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veyaKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8528
Monitörler ve projektörler; (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8535 ila 8537
Elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp kapatılması) veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı;optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar; elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olan tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8538 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8540 11 ve 8540 12
Video monitor katot ışınlı tüplker dahil katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8542 31 ila 8542 33 ve 8542 39
Monolitik entegre devreler
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalatveya

Difüz yon işlemi (bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması), taraf olmayan ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın
8544
İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8545
Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metal siz)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
8546
Her tür maddeden elektrik izolatörleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8547
Elektrikli makine, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçalan içerenler dahil) izole edici bağlantı parçalan (ömeğin;vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8548
Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makine, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 86
Demiryolu ve tramvay lokomotifleri, tekerlekleri ve aksam ve parçaları; demiryolu veya tramvay yolunun sabit parça ve aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 87
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları; aşağıda belirtilenler hariç,
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8711
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 88
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
y 8804
Rotoşütler
8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 89
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 90
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
9002
Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9033
90. Fasılda yer alan makine, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 91
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 92
Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
Fasıl 93
Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 94
Mobilyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 95
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
y 9506
Golf sopaları ve bunların akşamı
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş bloklar kullanılabilir
y Fasıl 96
Çeşitli mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatveya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
9601 ve9602
İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; işlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin (3503 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
9603
Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat
9605
İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları
Takımı oluşturan eşyalardan her biri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır.Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15’ ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.
9606
Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer akşamı; düğme taslakları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen, imalat
9608
Bilyeli kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem saplan ve benzeri saplar; bunların akşamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir
9612
Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen, imalat
9613 20
Doldurulabilen gazlı cep çakmakları
9613 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat
9614
Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdiden imalat
Fasıl 97
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdiden imalat
(1) 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

(2) “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

(3) “Özel lşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.2 nolu Giriş Notuna bakınız.

(4) Hem bir taraftan 3901 ila 3906 pozisyonları ile, hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hakim maddeler grubu için uygulanır.

(5) Gardner-Hazemeter (öm.Hazefaktör) ile ASTM-D 1003-16’ ya göre ölçülen optik geçirgenliği %2 den az olan yapraklar, yüksek derecede transparan olarak kabul edilecektir.

(6) Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

(7) Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinelerinde kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

(8) 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

(9) Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

(10) SEMII – Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.

 

Ek-3

MENŞE BELGESİ ÖRNEĞİ

Basım talimatı
1. Form 210×297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 mm. veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2’den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.

2.Türkiye’nin ve Malezya’nın yetkili makamları, formu bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havidir. Form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

 

 

 

 

İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;

Eşyanın, ekli belgenin düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH:

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(l):

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli belgenin düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

Bu eşya için ekli belgenin düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ

Ederim.
…………………………………………………

(Yer ve tarih)

…………………………………………………

(İmza)
_____________________________

(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen yeniden ihraç edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, menşe belgeleri, faturalar, imalatçı beyanları, vs.
Ek-4
FATURA BEYANI METNİ

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

Türkçe Uyarlama

İşbu belge (Gümrük Onay No: ……..(1)) kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin ……. (2) tercihli menşeli ürünler olduğunu beyan eder.

İngilizce Uyarlama

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorization No …….(1) declares that, except vvhere othenvise clearly indicated, these products are of ……. (2) preferential origin.

………………………………………… 3

(Yer ve Tarih)

………………………………………… 4

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)
(1) “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

(2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir

(3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

(4) İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: