SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLER TEBLİĞİ (SVGM: 2019/7)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLER TEBLİĞİ (SVGM: 2019/7)

24 Eylül 2019 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30898
TEBLİĞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN

GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS

ALINACAK TEMEL KRİTERLER TEBLİĞİ (SVGM: 2019/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının  sorumluluk alanına giren teknik düzenlemeler kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usullerini, onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine,

b) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesine,

c) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Bilgi Sistemi: Onaylanmış kuruluş faaliyetleri için Bakanlık tarafından oluşturulan yazılım altyapısını,

ç) Kapsam genişletme: Onaylanmış kuruluşun görevlendirilmiş olduğu ilgili teknik düzenlemedeki uygunluk değerlendirme yöntemlerine yeni uygunluk değerlendirme yöntemlerinin ilave edilmesini,

d) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

e) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mevzuatı,

f) Teknik düzenleme sorumlusu: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan muayene ve denetimleri planlayan, belgelendirme kararı öncesi muayene ve denetim sonuçlarını kontrol eden ve raporlayan personeli,

g) Teknik uzman: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan muayene ve/veya denetimleri gerçekleştiren ve muayene ve/veya denetim sonuçlarını teknik düzenleme sorumlusuna sunan personeli,

ğ) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

h) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemelerin kapsamına giren ürünlerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu, 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili teknik düzenlemesi ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve başvuruları uygun bulunması halinde Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak için Bakanlığa başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşu, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde düzenlenen nitelikleri, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenlemelerde belirtilen onaylanmış kuruluşların atanmasında dikkate alınacak kriterleri taşır ve bu Tebliğ hükümlerini yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel, Yüklenici Laboratuvar Kullanımı ve Akreditasyon ile İlgili Şartlar

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi kuruluş, yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştireceği muayene ve/veya denetimleri tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla, başvuru konusu teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında teknik bilgi, sektörel ve muayene ve/veya denetim tecrübesine sahip olan yeterli sayıda teknik düzenleme sorumlusunu ve teknik uzmanı bünyesinde bulundurur.

(2) Başvuru sahibi kuruluş, ilgili teknik düzenlemesi kapsamında görevlendireceği teknik düzenleme sorumlusunu, tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur. Teknik düzenleme sorumlusu, Ek-1’de belirtilmiş olan bir grup içerisinde yer alan teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında görevlendirilir. Teknik düzenleme sorumlusu görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(3) Başvuru sahibi kuruluş, ilgili teknik düzenlemesi kapsamında en az iki teknik uzmanı tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur. Teknik uzman, Ek-1’de belirtilmiş olan bir grup içerisinde yer alan teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında görevlendirilir.  Teknik uzman görevlendirildiği onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir onaylanmış kuruluşta görev alamaz.

(4) Teknik düzenleme sorumlusunun üniversitelerin mühendislik fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra başvuruya konu olan teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında en az bir yıllık sektörel ve en az bir yıllık muayene ve/veya denetim ya da en az iki yıllık muayene ve/veya denetim veya en az üç yıllık kamu kurum ve kuruluş tecrübesini haiz olması gerekir.

(5) Teknik uzmanın üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya teknoloji fakültelerinden ve/veya teknik eğitim fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra başvuruya konu olan teknik düzenleme/düzenlemeler kapsamında en az bir yıllık sektörel veya en az bir yıllık muayene ve/veya denetim veya en az iki yıllık kamu kurum ve kuruluş tecrübesini haiz olması gerekir.

(6) Teknik düzenleme sorumlusu, teknik uzman olarak görev alamaz.

(7) Onaylanmış kuruluş, mevcut olan işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda Bakanlık onayını aldıktan sonra sözleşme yaptığı dış kaynaklı teknik uzmanı/uzmanları denetimlerde kullanabilir. Onaylanmış kuruluş söz konusu teknik düzenleme gerekliliklerine aykırılık oluşturmayacak şekilde sözleşmeli olarak kullanabileceği dış kaynaklı teknik uzmanı, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde belirler ve sahip olduğu kalite yönetim sistemine uygun olarak çalıştırır. Dış kaynaklı teknik uzman, en fazla iki onaylanmış kuruluş ile sözleşme imzalayarak hizmet verir. Dış kaynaklı teknik uzman kullanılması durumunda nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(8) Onaylanmış kuruluş, teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzmanın işinden ayrılması durumunda, en geç 45 gün içerisinde bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şartları sağlayan personelin atamasını yapar ve söz konusu personelin yetkinliğine ilişkin doküman ve belgeleri Bakanlığa iletir.

(9) Onaylanmış kuruluş genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyelerini ve şirket ortaklarını teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzman olarak görevlendiremez.

Yüklenici kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 8 – (1) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici laboratuvarın, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olması şartı aranır.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici muayene kuruluşunun, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite olması şartı aranır.

(3) Yüklenici laboratuvarın ve/veya muayene kuruluşunun kullanılması durumunda nihai sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

Akreditasyon ile ilgili şartlar

MADDE 9 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek üzere Bakanlığa başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun, başvuru konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO IEC 17000 serisi standarda/standardlara göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı aranır.

(2) Bakanlığa kapsam genişletme başvurusu yapan onaylanmış kuruluşun, başvuru konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO/IEC 17000 serisi standarda/standardlara göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı aranır.

(3) Başvuru, hangi teknik düzenleme, hangi ürün grupları ve/veya modülleri kapsamında yapıldı ise uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun geçerliliği, TS EN ISO/IEC 17000 serisi standard/standardlar için sadece o ürün grupları ve/veya modüllerle ilgili olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun, başvuru konusu teknik düzenlemenin gerektirdiği şartları karşılaması gerekir.

(5) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu TÜRKAK tarafından yapılır. Onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşu, TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda veya TÜRKAK’ın tabi olduğu eşdeğerlik incelemesinin, akreditasyon talep edilen uygunluk değerlendirme işlemi için olumlu sonuçlanmadığı durumlarda, AB üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesini olumlu bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Bildirim, Görevlendirme, İzleme ve Denetim

Başvuru

MADDE 10 – (1) Başvuru sahibi kuruluşun Bilgi Sisteminde tanımlanabilmesi için kuruluşa dair işlemleri takip etmesiyle yetkilendirilmiş personelinin bilgilerini içeren bir form ile Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa başvuru yapılır.

(2) Başvuru kapsamında aşağıdaki bilgi ve belgeler Bilgi Sisteminde yer alır. Başvuruya dair talep edilen bilgi ve belgelerin niteliğine ilişkin gereklilikler  Bilgi Sisteminde yer alır.

a) Başvurunun kapsamı;

1) Teknik düzenlemenin adı ve referans numarası,

2) Uygunluk değerlendirme yöntemi olarak tercih edilecek modül veya modüllerin, teknik düzenlemede belirtilen ekle birlikte tanımlanması,

3) Başvuru kapsamına giren ve ilgili teknik düzenlemenin kapsadığı ürün grupları.

b) 7 nci maddede belirtilen şartlara uygun olacak şekilde istihdam edilen teknik personelin genel durumu;

1) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini açıklayan detaylı personel listesi,

2) Tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin eğitim durumunu, sektörel veya muayene ve/veya denetim veya kamu kurum ve kuruluş tecrübesini ispatlayan belgeler.

c) 20 nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak yaptırılan mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin aslı veya noter tasdikli bir sureti,

ç) TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası veya sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarından onaylı veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce suretleri,

d) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi.

(3) Başvuru, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde Bilgi Sistemi aracılığıyla Bakanlığa sunulur. Bu şarta uygun bir şekilde yapılmayan başvuru Bakanlık tarafından reddedilir.

(4) Başvuru konusu teknik düzenleme kapsamında yürütülecek olan uygunluk değerlendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunulması durumunda, söz konusu başvuru Bakanlık tarafından değerlendirilmez ve reddedilir.

(5) Onaylanmış kuruluş olma amaçlı başvurular ile onaylanmış kuruluş faaliyetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülür.

Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Başvuru, ilgili teknik düzenlemesinde ve bu Tebliğde belirtilen kriterlere göre Bakanlık tarafından incelenir. Başvuruda uygunsuzluk/eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir.

(2) Bakanlık başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla, ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir. Ayrıca Bakanlık gerek görürse kapsam genişletme talebinde bulunan onaylanmış kuruluşun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir. Denetim sonucunda hazırlanan değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilir.

(3) İlgili teknik düzenleme kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri için ülke sanayisinin ve üreticinin onaylanmış kuruluş ihtiyacı, teknik ve hukuki uygunluk, sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile onaylanmış kuruluş adayının potansiyeli, tecrübesi ve birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilk kez onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine veya onaylanmış kuruluşun kapsam genişletme talebine ilişkin olarak nihai kararı Bakanlık verir.

(4) Herhangi bir kuvvetli şüphe nedeniyle hakkında inceleme başlatılan uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun başvurusu, gerekli inceleme tamamlanıncaya kadar Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Bildirim

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşun görev süresi, başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun en son geçerlilik tarihi esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyonun bulunması durumunda, geçerlilik süresi en yakın tarihte son bulacak olan akreditasyona göre onaylanmış kuruluşun görev süresi belirlenir.

(2) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi Bakanlık tarafından uygun görülen başvuru sahibi kuruluşlar, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanmaları için Ticaret Bakanlığına bildirilir.

Görevlendirme

MADDE 13 – (1) Başvuru sahibi kuruluşa ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası tahsis edilir veya kapsam genişletme durumu AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yer alır.

(2) Başvuru sahibi kuruluş, Komisyon tarafından AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanmasıyla birlikte onaylanmış kuruluş statüsü kazanır.

(3) Bakanlık, görev süresinin dolması nedeniyle ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsünün devamlılığını sağlamak üzere belirlediği yeni görev süresini içeren bildirimi, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanması için Ticaret Bakanlığına iletir.

(4) Yeni görev süresinin bildirimine ilişkin olarak mevcut görev süresinin sona ereceği tarihten en az 30 gün önce, söz konusu görev süresinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasının yenilenerek Türkçe ve yeminli tercüme bürolarına onaylı bir şekilde tercüme ettirilmiş veya TÜRKAK tarafından düzenlenmiş olan İngilizce suretlerinin Bakanlığa iletilmiş olması gerekir.

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yeni görev süresinin bildirimine ilişkin gerekli aşamaların, bu Tebliğde belirtilen şartlara göre Bakanlık tarafından başlatılamamasına dair sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(6) Onaylanmış kuruluş, ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü ile ilgili yapılan bildirime ilişkin faaliyet ve yapısal özelliklerinde meydana gelen her türlü değişikliği Bakanlığa bildirir. Bakanlık, söz konusu değişikliği Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna iletir.

(7) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklilikler çerçevesinde, onaylanmış kuruluşun yeni görev süresinin bildirimine ilişkin nihai kararı Bakanlık verir.

İzleme ve denetim

MADDE 14 – (1) Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin denetimler resen veya şikayet üzerine Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bakanlık onaylanmış kuruluşun belgelendirme sürecine nezaret edebilir.

(3) Bakanlık, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde uyguladığı idari yaptırım kararlarını Ticaret Bakanlığına iletir.

(4) Onaylanmış kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyona ilişkin oluşabilecek şikâyetler Bakanlık tarafından TÜRKAK’a iletilir. TÜRKAK tarafından yürütülecek işlemlerin sonucu Bakanlığa bildirilir. TÜRKAK’ın yürütmüş olduğu işlemler neticesinde, onaylanmış kuruluşun görevini sürdürüp sürdürmemesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

(5) TÜRKAK, gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri neticesinde onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamı daraltılan, askıya alınan ve iptal edilen onaylanmış kuruluşa ilişkin bilgileri yazı ile Bakanlığa iletir. TÜRKAK, onaylanma amaçlı akreditasyona yönelik askıya alma işlemini başlatması durumunda, söz konusu askı süresine ilişkin başlama ve bitiş tarihlerini Bakanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşun Yükümlülükleri, Onaylanmış Kuruluşların Eşgüdümü ile

İşbirliği ve Şube, Temsilcilik ve Yükleniciler ile İşletme İçi Akredite Birimler

Onaylanmış kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Onaylanmış kuruluş, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde hükme bağlanan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluşa ilişkin diğer yükümlülükler aşağıda belirtilmektedir:

a) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirilmesi,

b) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk  değerlendirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,

c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunması,

ç)  Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği belgelendirme işlemlerine ilişkin faaliyetlerin Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi,

d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü yapısal değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirmesi,

e) İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi,

f) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri alması,

g) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartların öne sürülmemesi,

ğ) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak faaliyetlere katılım sağlanması,

h) AB nezdinde düzenlenen Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına iştirak edilmesi ve söz konusu çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanlara itibar edilmesi,

ı) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri takip edecek mekanizmanın oluşturulması,

i) Yaptığı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlaması,

j) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanacağı personelin tarafsızlığının sağlanması ve personeline vereceği ücreti yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlememesi.

(3) Onaylanmış kuruluş, gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda, herhangi bir ürüne ilişkin belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında ortaya çıkabilecek itiraz ve şikâyetleri incelemek üzere;

a) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimini yapmakla,

b) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yetkili temsilcisine bildirimini yapmakla,

c) Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek bu itirazın, bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin teminini sağlamakla,

ç) Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış kuruluşlara bildirimini yapmakla,

yükümlüdür.

(4) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun, yerine getirmesi gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu görevlendirmeyi askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki görevinin iptali, söz konusu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(6) Onaylanmış kuruluş, gerçekleştireceği belgelendirme faaliyetlerinin Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre planlamasını yapar ve ilgili plan doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ile işbirliği

MADDE 16 – (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Bakanlık öncülüğünde eşgüdüm toplantısı düzenlenir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm üretmede paralelliğin ve birlikteliğin sağlanması amacıyla, Bakanlık koordinasyonunda her bir teknik düzenleme kapsamında çalışma grubu oluşturulur ve Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmalar yürütülür.

Şube, temsilcilik ve yükleniciler ile işletme içi akredite birimler

MADDE 17 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik herhangi bir onaylanmış kuruluşun şubesi, temsilciliği veya yüklenicisi ve işletme içi akredite birimler ile ilgili işlemler hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15 inci maddelerinde hükme bağlanan kurallar uygulanır.

(2) Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenleme kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı menşeli onaylanmış kuruluşların şubeleri veya temsilcileri, faaliyet kapsamını ve hangi onaylanmış kuruluş adına faaliyet yapılacağına dair bilgiyi Bakanlığa iletir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Onaylanmış kuruluşun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilen şartlara ve yükümlülüklere uymadığının tespit edilmesi durumunda Bakanlık, 4703 sayılı Kanun kapsamında gerekli idari yaptırımları uygular.

(2) Onaylanmış kuruluşun faaliyetleri çerçevesinde tespit edilen uygunsuzluklara ve yerine getirilmeyen yükümlülüklere ilişkin Bakanlık tarafından aşağıda yer alan idari yaptırımlar uygulanır:

a) Her türlü yapısal değişikliğin veya değiştirilen iletişim bilgilerinin, bu Tebliğde belirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

b) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştirilen belgelendirme işlemlerinin Bilgi Sisteminde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 45 gün süre verilir. Süre sonunda, personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30 gün süre verilir. Süre sonunda, mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

d) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda, ilgili teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü askıya alınır. Askı süresi sonunda, onaylanma amaçlı akreditasyonun onaylanmış kuruluş tarafından sürdürülememesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilgili teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

e) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun iptal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilgili teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

f) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

g) Teknik düzenlemesine uygun olmayan belgelendirmelerin tespit edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

ğ) Uygunluk değerlendirmesine ilişkin onaylanmış kuruluşun bazı görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığına dair bilgiyi Bakanlığa bildirmemesi durumunda, 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30 gün süre verilir. Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

h) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşuna, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşuna, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Belgelerin ve kimlik numaralarının kötüye kullanımı

MADDE 19 – (1) Onaylanmış kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanılması durumunda gerekli tedbirleri alır.

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 20 – (1) Onaylanmış kuruluş başvurusu yapacak olan uygunluk değerlendirme kuruluşunun sahip olacağı mesleki sorumluluk sigortası kapsamında, başvuru konusu ilgili teknik düzenlemeye atıf yapılır ve sigorta poliçesinin genel finansal değeri en az 1.000.000 TL seviyesinde olur. Ancak uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından birden fazla teknik düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş başvurusunun yapılması durumunda veya farklı teknik düzenlemeler kapsamında onaylanmış kuruluşun yapacağı kapsam genişletme başvurusunda, ayrı ayrı her bir teknik düzenleme için söz konusu sigorta poliçesinin değeri en az 500.000 TL artırılır.

(2) Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını ve AB üye ülkelerini içerir.

(3) Onaylanmış kuruluş statüsü devam ettiği sürece mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemelerin hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 22 – (1) 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM:2013/12) yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Tebliğe yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  7 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında bulunan şirket ortaklarının teknik düzenleme sorumlusu ve/veya teknik uzman olarak görevlendirilemeyeceğine ilişkin hüküm, halihazırda Bakanlık tarafından görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşlara ait kapsamlar ve personel için 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: