Nakliyat abonman poliçeleri

Nakliyat abonman poliçeleri

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
DAĞITIM

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin 10 uncu fıkrası “Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin sistemde kayıtlı bulunması ve gümrük idareleri tarafından sorgulanabilmesi koşullarıyla, eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilir.” hükmünü amirdir.

Bununla birlikte Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 14.10.2015 tarihli ve 11012729 sayılı yazıda “sigorta sertifikası, sigortacı tarafından düzenlenen, sigortalı tarafından, sigorta sözleşmesinin varlığına kanıt olarak kullanılabilen ve hukuki işlemlerde yasal geçerliliği olan bir belgedir.

Bu bağlamda yazımız ekindeki sigorta sertifikası örneği göz önünde bulundurularak sertifikanın; sigortacı ve sigortalı/sigorta ettirene ilişkin bilgileri, bağlı bulunduğu poliçeye ilişkin yıllık tahsil edilen primin ilgili sertifikaya denk gelen kısmını, sigorta teminatının kapsamını ve sevkiyat bilgilerini, sigorta dönemini, sertifika düzenlenme tarihini içermesi ve sigorta şirketinin veya acentesinin kaşe ve imzalarını taşıması şartıyla, geçerli bir belge olarak kabul edilmesi uygun değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı

 

EKLER:

EK 1. Bir adet sigorta sertifikası örneği.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı
Sayı : 36908670-349[301.99]/E.29851

08.10.2015

Konu : NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMELERİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 151 06530 Çankaya/ANKARA

İlgi : a) 16.06.2015 tarihli ve 18764 sayılı yazımız.
b) 07.07.2015 tarihli ve 24308261/01 sayılı yazımz.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda, sigorta şirketi sertifikasının yasal dayanağı, sigorta poliçesi yerine geçip geçmediği ve sigorta gideri tutarını içerip içermediğine ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Sigorta sertifikası, sigortacı tarafından düzenlenen, sigortalı tarafından, sigorta sözleşmesinin varlığına kanıt olarak kullanılabilen ve hukuki işlemlerde yasal geçerliliği olan bir belgedir.

Bu bağlamda, yazımız ekindeki sigorta sertifikası örneği göz önünde bulundurularak sertifikanın; sigortacı ve sigortalı/sigorta ettirene ilişkin bilgileri, bağlı bulunduğu poliçeye ilişkin yıllık tahsil edilen primin ilgili sertifikaya denk gelen kısmını, sigorta teminatının kapsamını ve sevkiyat bilgilerini, sigorta dönemini, sertifika düzenlenme tarihini içermesi ve sigorta şirketinin veya acentesinin kaşe ve imzalarını taşıması şartıyla, geçerli bir belge olarak kabul edilmesi uygun değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Gökhan KARASU
Genel Müdür V.

Ek : Sigorta Sertifikası Örneği (1 sayfa)

 

X SİGORTA A.Ş.X/X/XXXX

 

NAKLİYAT EMTİA SİGORTA SERTİFİKASI
SERTİFİKA NOACENTE KODU:SİGORTA DÖNEMİ:
SİGORTALI/ADRESİ/
VERGİ KİMLİK NO :
REHİNLİ ALACAKLI:
SEVKİYAT BİLGİLERİ
BAŞLANGIÇ YERİ(ÜLKE/ŞEHİR/ADRES)AKTARMA YERİNİHAİ VARIŞ YERİ (ÜLKE/ŞEHİR/ADRES)
TAŞIMA YOLUTAŞIMA ARACI BİLGİLER
EMTİA CİNSİ / MİKTARI
DÖVİZ CİNSİ SATIŞ ŞEKLİ
KUR DEĞERİ
KAR/MASRAF MARJI (%)FİYAT (%)
EMTİA DEĞERİNET PRİM (TL)
TOPLAM SİGORTA BEDELİGİDER VERGİSİ (%5)
TOPLAM SİGORTA BEDELİBRÜT PRİM (GİDER VERGİSİ DAHİL)
SİGORTA TEMİNATI (Aşağıdaki teminatlar örnek olarak sunulmuştur. Poliçeden poliçeye farklılık taşıyabilir)
Emtea Poliçesi Genel Şartları
Institute Cargo Clauses (A) 1.1.09
Institute Strikes Clauses (Cargo) 1.1.09
Institute Cargo Clauses (AIR) ( Excluding sendings by post) 1.1.09
Institute War Clauses (AIR) 1.1.09
Institute Strikes Clauses (AIR) 1.1.09
Diğer Sigorta Notu / Rücu Hakları Klozu / Mekanik Arıza Notu / Parça ve Takım Klozu / İkinci El Yerine Koyma Klozu
Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03 (CL.380)
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic VVeapons Exclusion Cl.
10/11/03 (CL.370)
Denizyolu sevkiyatları teminat haricidir.
Döviz kuru olarak belgenin düzenlenme tarihindeki T.İş Bankası döviz satış kuru esas alınır.
Sigortacının sorumluluğu araç başına 1.000.000 TL ile sınırlıdır.
İşbu yüklemeye ilişkin nakliyat sigorta sertifikası, XXX no.lu nakliyat emtia abonman sigorta sözleşmesi kapsamında düzenlenmiştir. Sertifikaya konu primin muhasebe kayıtları ve işlemleri belirtilen sözleşmenin konusudur.
TEKLİF NOSEVKİYAT BAŞLANGIÇ TARİHİDÜZENLEME TARİHİDÜZENLEME YERİ
X/X/XXXXX/X/XXXX

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: