INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU

INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU

EK – VIII

INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU

Basım Talimatları

1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m2‘den az olmayan beyaz kağıt üzerine basılır.

2. Her bir form 210×297 mm. boyutlarında olmalıdır

3. Müsteşarlık formları bizzat basmak veya bastırmak hakkını saklı tutar. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette bir seri numarası taşımalıdır.

1. Tedarikçi (adı, açık adresi, ülke)
Supplier (name,full address, country)
 
INF 4                  No 000.000
BİLGİ FORMU
INFORMATION CERTIFICATE 
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanı  ve EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmesi için kullanılır. 

to facilitate the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED and the making out of invoives declaration and invoice declaration EUR-MED.

2. Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke)
Consignee (name, full adres,country)
 
3. Fatura(lar) No.(1) (2)
Invoice(s) No(s)
 
Bu form, arka sayfadaki notlara uygun olarak doldurulacaktır.
4. Gözlemler Observations
5. Sıra No- marka ve adetler, kolilerin sayı ve türleri-Eşyanın tanımı3 .
Item number-Marks and Numbers-Number and kinds of packages-Description 
 
6. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.) 

 

7. GÜMRÜK VİZESİ Belgelendirilmiş beyan             doğrudur.
Declaration certified                    correct 

                                             doğru değildir.
Not correct 

Düzenleyen ülke…………………………….
Issuing Country

Yer………………..,tarih…………
Place                        date 

 

(İmza)                                Mühür
Signature                            Stamp 

 

 

8. TEDARİKÇİ BEYANIAşağıda imzası bulunan ben, 5 no.lu kutuda tanımlanan ve aşağıda belirtilen 4 eşyanın menşe statüsü ile ilgili beyanın (beyanların) doğru olduğunu beyan ederim.
I, undersigned, declare that the declaration(s) concerning the originating status of the goods desribed in box 5 and

    3 no.lu kutuda gösterilen ve bu forma ekli fatura(lar)
on the invoice(s) shown in box 3 and attached to this certificate 

    ………………….(tarihli) uzun dönem tedarikçi beyanımda
On my long-term declaration of…………..(date) is (are) correct 

Yer………………..,tarih……………
Place                        date

                           (İmza)Signature

 

 _______________________________
“Fatura” deyimi, verilen beyanda veya beyanlara ilişkin söz konusu sevkiyat veya sevkiyatlara ilişkin teslimat notu veya diğer ticari belgeleri de kapsar
The term “invoice” also includes delivery notes or other commercial documents relating to the shipment or shipments concerned on which the declararion(s) are entered.
Uzun dönem tedarikçi beyanı söz konusu olduğunda bu kutunun doldurulması zorunlu değildir.
This box need not be completed in the case of long-term declarations
5 no.lu kutuda belirtilen eşya, ticari faaliyete uygun olarak ve teşhis edilmelerini yeterli ayrıntılarda tanımlanmalıdır.
Describe the goods entered in box 5 in accordance with commercial practice and in sufficient detail to enable them to be identified.
Uygun kutuya çarpı işareti koyunuz.
Place a cross in the appropriate box.

NOTLAR

1. Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

Certificate must not contain erasures or overwriting.. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.

No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be precede by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified

4. Form Topluluk Resmi dillerinden bir tanesi veya Türkçe doldurulur. Bilgi sunması gereken veya bilgi isteyen ülkelerin gümrük idareleri kendilerine sunulan belgelerde yer alan bilgilerin söz konusu ülkenin resmi diline veya dillerine tercüme edilmesini talep edebilir.

The form shall be completed in one of the official languages of the Community or in the Turkish language. The customs authorities of the State, which must provide the information or which requires it, may request a translation of the information set out in the documents presented to them in to the official language or languages of that State.

1. Tedarikçi (adı, açık adresi, ülke)
Supplier (name,full address, country)
 
INF 4                  No 000.000 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU
APPLICATION FOR AN INFORMATION CERTIFICATE 

EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanı  ve EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmesi için kullanılır. 

to facilitate the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED and the making out of invoives declaration and invoice declaration EUR-MED.

2. Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke)
Consignee (name, full adres,country)
 
3. Fatura(lar) No.(5) (6)
Invoice(s) No(s)
 
Bu form, arka sayfadaki notlara uygun olarak doldurulacaktır.
4. Gözlemler Observations
5. Sıra No- marka ve adetler, kolilerin sayı ve türleri-Eşyanın tanımı7 .
Item number-Marks and Numbers-Number and kinds of packages-Description 
 
6. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.) 

 

 8. TEDARİKÇİ BEYANIAşağıda imzası bulunan ben, 5 no.lu kutuda tanımlanan ve aşağıda belirtilen 8 eşyanın menşe statüsü ile ilgili beyanın (beyanların) doğru olduğunu beyan ederim.
I, undersigned, declare that the declaration(s) concerning the originating status of the goods desribed in box 5 and

      3 no.lu kutuda gösterilen ve bu forma ekli fatura(lar)
on the invoice(s) shown in box 3 and attached to this certificate 

       ………………….(tarihli) uzun dönem tedarikçi beyanımda
On my long-term declaration of…………..(date) is (are) correct 

Yer………………..,tarih……………
Place                        date

                           (İmza)Signature

 

____________________________
5 “Fatura” deyimi, verilen beyanda veya beyanlara ilişkin söz konusu sevkiyat veya sevkiyatlara ilişkin teslimat notu veya diğer ticari belgeleri de kapsar
The term “invoice” also includes delivery notes or other commercial documents relating to the shipment or shipments concerned on which the declararion(s) are entered.
6 Uzun dönem tedarikçi beyanı söz konusu olduğunda bu kutunun doldurulması zorunlu değildir.
This box need not be completed in the case of long-term declarations
5 no.lu kutuda belirtilen eşya, ticari faaliyete uygun olarak ve teşhis edilmelerini yeterli ayrıntılarda tanımlanmalıdır.
Describe the goods entered in box 5 in accordance with commercial practice and in sufficient detail to enable them to be identified.
Uygun kutuya çarpı işareti koyunuz.
Place a cross in the appropriate box.

TEDARİKÇİ BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların tedarikçisi;

Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ (1)

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ
Ederim.

………………………………………………………
(Yer ve tarih)

……………………………………………………..
(İmza)

____________________________

(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: