Çin menşeli çerçeveli cam ayna damping hakkında

Çin menşeli çerçeveli cam ayna damping hakkında

Çin menşeli çerçevesiz halde cam aynalar için damping soruşturması konulu tebliğ resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

 

12 Kasım 2015 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29530
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/45)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içerir.

(2) Yerli üretici Trakya Cam Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Düzce Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan “çerçevesiz cam aynalar” ürününün Türkiye’ye ithalatının dampinge konu fiyatlarla gerçekleştirildiği ve söz konusu ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği iddialarıyla söz konusu ürün ve ülkeye yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılması talep edilmiştir.

Başvuru konusu ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 7009.91 GTP’si altında kayıtlı “çerçevesiz cam aynalar”dır.

(2) Bahse konu GTP ve madde tanımı yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde normal değer, şikayetçi yerli üreticinin başvuru konusu ürüne ilişkin olarak 2015 yılının ilk altı ayında oluşan ticari maliyetine makul kârın eklenmesi suretiyle tespit edilmiştir. Söz konusu değer fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılının ilk altı ayına ait başvuru konusu ürünün başvuru konusu ülkeden gerçekleşen ithalatında oluşan ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. CIF ihraç fiyatı, TÜİK’ten elde edilen navlun ve sigorta bedeli başta olmak üzere sair masraflar dikkate alınarak FOB temelde hesaplanmış ve bu değer fabrika çıkış aşamasındaki değer olarak kabul edilmiştir.

(3) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi temelinde normal değer ve ihraç fiyatının karşılaştırılması neticesinde tespit edilen damping marjının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu saptanmıştır.

Maddi zarar ve illiyet bağı

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar iddiasının irdelenmesi amacıyla başvuru konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarını yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği, yerli üretim dalının Türkiye pazarında aldığı payın seyri ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.

(2) Söz konusu inceleme çerçevesinde gerek toplam ithalatın gerekse ÇHC menşeli ithalatın miktar temelinde artış kaydettiği, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalı iç satış fiyatlarını kırdığı, yerli üretim dalının pazar payı kaybına uğradığı ve pazar payını artıramadığı, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri arasında bilhassa karlılık, stok, maliyetlerin iç satış fiyatlarına yansıtma yeterliliği gibi göstergelerde 2015 yılının ilk altı ayında önemli bozulmaların yaşandığı tespit edilmiştir.

(3) İlliyet bağına ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerde ikincil nitelikteki sebeplerin ÇHC menşeli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında oluşan nedensellik bağını ortadan kaldıracak nitelik ve güçte olmadığı görülmüştür.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddeleri çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli 7009.91 GTP’si altında kayıtlı “çerçevesiz cam aynalar” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin, soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 9 uncu maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar, görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kanunun 12 nci ve Kararın 5 inci maddeleri çerçevesinde soruşturma sırasında geçici önlem alınması kararlaştırılabilir. Kararın 6 ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde önlemin geriye dönük uygulanması söz konusu olabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem istisnası söz konusu değildir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Faks: +90-312-204 86 33

E-posta: dms248@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: