CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Türkiye gümrük sahasından transit geçiş sağlayacak canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin veteriner sağlık sertifikası hakkında tebliğ yayımlanmıştır.

 

31 Ocak 2016 PAZARResmî GazeteSayı : 29610
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK
VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 inci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Veteriner sağlık sertifikası: Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

Veteriner sağlık sertifikaları

MADDE 4 – (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı ile Türkiye üzerinden sperma, embriyo ve ovum hariç hayvansal ürünlerin transit geçişi için gerekli olan veteriner sağlık sertifikalarında Ek-1’de yer alan standart modeller temel alınır.

(2) Gönderilen sevkiyat hakkında bilgilerin yer aldığı birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin Bölüm I’i, Bakanlıkça halihazırda kullanılmakta olan veteriner sağlık sertifikalarının ilgili bölümlerinin yerine geçer.

(3) Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı beyanları, sağlık onayları, bilgi ve veriler, hayvan nakil kuralları, sertifikalarda belirtilen özel gereklilikler ve özel hayvan sağlığı şartlarını içeren ve yetkili makam tarafından yapılacak sertifikasyonu kapsayan, birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin Bölüm II’sindeki şartlar Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanır.

(4) Birinci fıkrada bahsedilen sertifikaların standart modellerinin ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından düzenlenmesine ilişkin açıklayıcı bilgiler Ek-2’de yer almaktadır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 5 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2007 tarihli ve 2007/240/AT sayılı Komisyon Kararı dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: