A.TR BELGESİ

EK-1

DOLAŞIM BELGESİ (MOVEMENT CERTIFICATE)

1. İhracatçı (Ad, açık adres, ülke) Exporter (Name, full address, country)

 

A.TR                  No
2. Taşıma Belgesi( İhtiyari)….No…..Tarih……
Transport document (Optional)No. … Date
(1) Üye ülkeveya Türkiye3. Malın gönderildiği şahıs(ihtiyari)
(ad, açık adres, ülke)

Consignee (Name, full adress, country) (Optional)
4. AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI ASSOCIATION between the EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY And TURKEY
Insert the member State or Turkey5. İhraç Ülkesi
Country of exportation
6. Varış Ülkesi   Country of destination (1)
7. Taşımaya ilişkin bilgiler (İhtiyari) Transport deails (Optional)8. Gözlemler Remarks
9. Sıra
No
Item No
10. Kolilerin markaları, numaraları sayı ve cinsi( dökme mallar için duruma göre, geminin adı vagon veya kamyonun numarası belirtilecektir); Malların tanımı 
Marks and numbers; number and kind of packages (for goods in bulk, indicate the name of the ship or the number of the railway wagon or road vehicle); Description of goods 
11.Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (hl, m3,v.s) GrossWeight(kg)or othermeasure(hl,m3,etc)
(2) Sadece ihraç Ülkesinin talebi halinde doldurulur12. GÜMRÜK VİZESİ
CUSTOMS ENDORSEMENT 
Doğruluğu onaylanmış beyan              Mühür
Declaration certified                           Stamp
İhraç belgesi
Export document (2)
Model (Form) ………………….. No ……………..
Gümrük İdaresi …………………………………….
Customs office
Çıkış Ülkesi ……………………………………………
Issuing country
Yer ve Tarih…………………………………………..
Place and Date 

İmza (Signature)

13. İHRACATÇININ BEYANI  DECLARATION BY THE EXPORTERAşağıda imzası bulunan ben, yukarıda, belirtilen malların bu belgenin verilmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu beyan ederim.I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate

Yer ve Tarih …………………………..
Place and date 

           İmza (Signature)

Complete only where the exporting county Requires
14.KONTROL İSTEMİ REQUEST FOR VERIFICATION, to15. KONTROLUN SONUCU
RESULT OF VERIFICATION
Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

Yer ve tarih                 Mühür
(place and date)         (Stamp)

……………………………………….. İmza(Signature)

Yapılan kontrol bu belgenin (1)
Verification carried out shows that this certificate(1)

 Belirtilen gümrük idaresince verildiğini ve içerdiği bilgilerin doğruluğunu
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.

  Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermiştir.
(Ekteki açıklamalara bakınız.)
does not meet the requirements as to authenticitiy and accuracy
(see remarks appended) 

Yer ve tarih               Mühür
(Place and date)        Stamp

………………………………………..
İmza(Signature)

(1) uygun yere (x) işareti koyun.
(1)insert(x) in the appropriate box

İstemde bulunan idarenin açık adresi.
Full address of ofice making the request

 

DOLAŞIM BELGESİ İLE AÇIKLAMALAR
I. DOLAŞIM BELGESİ DOLDURMA KURALLARI
A.TR Dolaşım Belgesi Anlaşmanın yapıldığı dilden biri ile doldurulmalı ve ihracatçı ülkenin iç hukuk hükümleri uyumlu olmalıdır. Belge Türkçe doldurulduğunda Topluluğun resmi dillerinden biri ile de doldurulur.


A.TR Dolaşım Belgesi yazı makinası veya el yazısı ile doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır. Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalıdır. Düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından imzalanması ve gümrük idaresince tasdik edilmesi gerekir. Eşyanın tanımı bu amaçla ayrılan kutuya boş satır bırakılmadan yazılmalıdır. Kutu tamamen doldurulmadığında, eşyanın tanımına ilişkin son satırın altına boş alan kalmayacak şekilde yatay bir çizgi çekilmelidir.
II. ÇEŞİTLİ KUTULARA YAZILACAK HUSUSLAR

1. İlgili kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.

2. Gerekli görülen hallerde, taşıma belgesinin numarası yazılır.

3. Gerekli görülen hallerde, alıcı kişi/kişiler veya firma/firmaların tam adı
ve adresi yazılır.

5. İhraç ülkesinin adı yazılır.

6. Varış ülkesi adı yazılır.

9. Belge kapsamı eşyanın toplam sayısı ile ilgili sıra numarası yazılır.

10. Kolilerin marka, numara, miktar ve ambalaj türü ile eşyanın ticari
tanımı yazılır.

11. 10 nolu kutuda tanımlanan eşyanın kilogram veya diğer ölçüler cinsinden brüt ağırlığı yazılır

12. Gümrük idaresi tarafından doldurulur. Gerekli görülen hallerde, çıkış evrakı ile ilgili (formun cins ve numarası, gümrük idaresinin ve vize edilen ülkenin adı) hususlar yazılır.

13. Yer, tarih ve ihracatçının adı yazılır, ihracatçı tarafından imzalanır.

EXPLANATORY NOTES FOR THE MOVEMENT CERTIFICATE
I. RULES FOR COMPLETING THE MOVEMENT CERTIFICATE
The A.TR movement certificate must be completed in one of the languages in which the Agreement is drawn up and shall comply with the internal laws of exporting State. When the certificate is completed in Turkish, it shall also be completed in one the official languages of the Community.

The A.TR movement certificate must be typed or hand-written, if the latter, it must be completed in ink in block letters. It must not contain any erasure or superimposed correction. Any alteration must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and be endorsed by the customs authorities. A description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

II. PARTICULARS TO BE ENTERED IN THE VARIOUS BOXES

1. Enter the full name address of the person or company concerned.

2. Where appropriate, enter the number of the transport document.

3. Where appropriate, enter the full name and address of the person(s) or
company(ies) to whom the goods are to be delivered.

5. Enter the name of the country from which the goods are exported.

6. Enter the name of the country concerned.

9. Enter the number of the item in question in relation to the total number
of articles on the certificate.

10. Enter the marks, numbers, quantity, kind of packages and the normal
trade description of the goods.

11. Enter the gross mass of goods described in corresponding box 10, expressed in kilograms or other measure (hl, m3, etc).

12. To be completed by the customs authority. Where appropriate, enter the particulars related to the export document (type and No of the form, name of the customs office and of the issuing country).

13. Enter the place and date, signature and name of the exporter.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogcu bunu beğendi: